Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 - II. etapa

Registrační číslo: CZ.1.12/4.2.00/19.01259

Celkové způsobilé výdaje: 15 555 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2010 až 31. červenec 2012

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které by napomohly maximálnímu a především
efektivnímu čerpání finančních prostředků ze SF EU, především pak z ROP NUTS II SM a to zejména formou
vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace
projektů, podporou poradenství a konzultace v dané oblasti mimo jiné prostřednictvím terénních (servisních)
pracovníků, realizací pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémů a v neposlední řadě propagací
ROP NUTS II SM. Všechny aktivity povedou ke zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho
konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na zvýšení životní úrovně jeho obyvatel. Prioritou je také zvyšování
absorpční kapacity v oblasti podnikatelských inovací v ZK.
Cílové skupiny: koneční žadatelé resp. předkladatelé žádosti o dotaci z ROP NUTS II SM, projektoví manaž. ZK,
vlastníci brownfields ve ZK, potenciální investoři, obce nad 500 obyvatel, inovační firmy.

Cíle projektu

Globální (všeobecný cíl):
- posílení regionu z hlediska zvyšování absorpční kapacity všech cílových skupin a zajištění úspěšného čerpání
prostředků ze SF EU, především pak z ROP NUTS II SM
Specifické cíle projektu:
- zajištění odborné připravenosti předkladatelů projektů a zaměstnanců ZK formou vzdělávání především ve
vazbě na ROP NUTS II SM
- pomoc předkladatelům projektů při jejich přípravě v podobě účinné asistence (poradenský servis)
- pomoc příjemcům podpory s realizací projektu
- naplňování aktivit strategie regenerace brownfields ve Zlínském kraji (databáze lokalit, propagační aktivity)
- metodická pomoc při zpracování konceptů v rámci vymezených podoblastí podpory ROP NUTS II SM (2.2.9,
2.2.10)
- zpracování analýz, koncepcí, strategických dokumentů, podpora nových finančních nástrojů
- mediální podpora programu
- podpora absorpční kapacity regionu (především v podoblastech podpory, které nebyly doposud vyhlášeny nebo
u podoblastí podpory u kterých se nenaplňují povinné monitorovací indikátory např. 1.1, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9,
2.2.10, 2.4)
- zajištění realizace pilotních aktivit v rámci regionálního inovačního systému (např. nabídky kvalitních
podpůrných služeb firmám Zlínského kraje při aktivitách souvisejících s řešením inovací, motivace k rozvíjení
spolupráce firem s vědeckovýzkumnou sférou, posílení koordinace aktivit regionálních hráčů, zvýšení efektivity
komunikace a spolupráce podnikatelského, akademického a veřejného sektoru ve Zlínském kraji atd.)
Naplnění všech aktivit a povinných monitorovacích indikátorů bude docíleno účinnou formou vzdělávání,
propagací a publicitou, podporou inovačních firem v regionu a metodickou a konzultační pomocí směrem k
příjemcům podpory z ROP NUTS II SM.

Průběh

Projekt je na začátku realizace.

Mezinárodní spolupráce

Není

Realizátor projektu

Název: Zlínský kraj

IČ: 70891320

Ulice: Tř. T. Bati 21

Město: Zlín

PSČ: 760 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Milan Filip, milan.filip@kr-zlinsky_cz, tel.: 577 043 400

WWW: http://www.kr-zlinsky.cz