Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa

Registrační číslo: CZ.1.12/4.2.00/02.00155

Celkové způsobilé výdaje: 19 580 100,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. duben 2008 až 31. červenec 2010

Popis projektu

Projekt umožní realizovat takové aktivity, které povedou ke zvýšení informovanosti, získávání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebné pro úspěšnou realizaci jak dílčích projektů tak celého programu ROP SM. Důraz je kladen na podporu absorpční kapacity tj. na schopnost subjektů v regionu předložit a realizovat projekty v rámci daného operačního programu

Cíle projektu

Globální cíl
- zvýšení absorpční kapacity regionu a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze SF EU.
Specifické cíle projektu
- zajištění odborné připravenosti předkladatelů projektu,
- zajištění odborné připravenosti zaměstnanců Zlínského kraje,
- pomoc předkladatelům projektu při přípravě projektů v podobě účinné asistence (poradenský servis),
- pomoc příjemcům podpory s realizací projektu,
- zpracování strategických dokumentů, koncepcí a analýz,
- mediální podpora programu.
Celkovým výstupem projektu bude zvýšení efektivity pomoci při čerpání finančních prostředků z ROP SM a podpora strategického plánování rozvoje regionu.

Realizátor projektu

Název: Zlínský kraj

IČ: 70891320

Ulice: tř. Tomáše Bati 21

Město: Zlín

PSČ: 76001

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Milan Filip, milan.filip@kr-zlinsky_cz, tel.: 577043400

WWW: http://www.kr-zlinsky.cz