Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci Valašská Bystřice-Stavební úpravy místní

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/21.01297

Celkové způsobilé výdaje: 3 161 280,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2011 až 31. říjen 2012

Popis projektu

prostřednictvím realizace stavebních úprav místní komunikace. Místní komunikace je šířky 3,00 - 4,50 m a délky 1 547,00 m. Opravovaná místní komunikace bude sloužit především jako přístupová komunikace pro návštěvníky rozhledny, dále jako přístupová komunikace pro návštěvníky Horské chaty Búřov a dále bude využívána pěšími turisty, cyklisty a v zimě také běžkaři.

Cílem projektu je zvýšení atraktivity území obce Valašské Bystřice a tím i mikroregionu Rožnovska vybudováním kvalitní doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch.

Žadatelem a realizátorem projektu je obec Valašská Bystřice.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity území obce Valašské Bystřice a tím i mikroregionu Rožnovska vybudováním kvalitní doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch.
Výstupem projektu bude stavebně upravená místní komunikace v horské oblasti Búřov, která bude sloužit
především jako přístupová komunikace k rozhledně, k horské chatě Búřov a dále také pro pěší turisty, cyklisty a v
zimě také pro běžkaře.
Cílem projektu je:
- vybudovat kvalitní dopravní infrastrukturu pro účely cestovního ruchu
- zvýšit atraktivitu území
- návštěvníka do lokality přilákat, v místě pobytu zdržet a jeho pobyt prodloužit a to prostřednictvím poskytnutí
kvalitních komplexních služeb v oblasti cestovního ruchu

Průběh

Projekt spočívá ve zkvalitnění dopravní infrastruktury v horské oblasti Búřov v obci Valašská Bystřice prostřednictvím realizace stavebních úprav místní komunikace. Místní komunikace je šířky 3,00 - 4,50 m a délky
1 547,00 m. Opravovaná místní komunikace bude sloužit především jako přístupová komunikace pro návštěvníky rozhledny, dále jako přístupová komunikace pro návštěvníky Horské chaty Búřov a dále bude využívána pěšími turisty, cyklisty a v zimě také běžkaři.
Hlavní aktivitou v realizační fázi projektu budou stavební práce na komunikaci. Před započetím stavebních prací proběhne výběrové řízení na dodavatele těchto stavebních prací, které bude probíhat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a také bude v souladu s metodikou ROP Střední Morava, konkrétně s Metodickým pokynem Zadávání zakázek.
Realizační fáze bude zakončena převzetím stavby a kolaudací. Ta by měla proběhnout na podzim roku 2011.
V souladu s pravidly pro publicitu bude zajišťována publicita projektu v době realizační fáze pomocí bilboardu přímo na staveništi.
Fáze realizační bude nejnáročnější z hlediska finančních toků i samotného řízení projektu.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

Silvestr Mikuláštík,IČ: 65137418. Partner projektu spolupracuje s žadatelem - obcí Valašská Bystřice - na různých projektech investičního i neinvestičního charakteru především v oblasti cestovního ruchu.
Partner se také zabývá zjišťováním meteorologickými údaji o stavu počasí v oblasti Valašské Bystřice a předává informace o stavu běžkařských stop na internetové stránky, aby byly k dispozici pro potenciální návštěvníky oblasti.

Realizátor projektu

Název: Obec Valašská Bystřice

IČ: 00304352

Ulice: Valašská Bystřice 316

Město: Valašská Bystřice

PSČ: 756 27

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Radek Halačka, místostarosta, r.halacka@seznam_cz, tel.: 571759711

WWW: http://www.valasskapolanka.cz