Výzva č. 58/2015 - 2.3.1 Fyzická revitalizace území

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území.

Číslo výzvy: Výzva č. 58/2015

Výzva platí od: 28. leden 2015 v 00:00 do: 13. březen 2015 v 12:00

Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova

Typ výzvy: grantový projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-       Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití

 • ucelené řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů (bez převažující vazby na cestovní ruch),
 • výstavba parkovacích ploch.

-       Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně

 • ucelené řešení s cílem revitalizaci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití,
 •  lze podpořit výstavbu parkovacích ploch.

-       Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací

 • stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, případně je možná výstavba nových místních a účelových komunikací a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství.
 • přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou místních a účelových komunikací, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.
 • stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně značení a úprav pro tělesně postižené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a mobiliáře, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.

-       Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží

 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti,
 • odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž (vážně kontaminované lokality)[1], pouze za podmínky, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Podporována bude pouze revitalizace uceleného území[2] spočívající v řešení veřejných prostranství[3] v obci s  výskytem občanského vybavení[4] (tj. stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva), služeb (např. obchody, restaurace, atd.) a dopravních terminálů či zastávek veřejné dopravy.

Součástí příloh předložené projektové žádosti bude mapový podklad s vyznačením a popisem výskytu občanské vybavenosti, služeb, případně zastávek veřejné dopravy v řešené lokalitě. Pokud žadatel zaznačení do mapového podkladu neprovede, bude to považováno za nesplnění kritéria formálních náležitostí.

Základní cílovou skupinou budou při běžném denním využití prostranství zejména místní obyvatelé obce, v případě konání kulturních a společenských akcí to mohou být i obyvatelé okolních obcí. Toto základní členění žadatel uvede v marketingové analýze.Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost.

Tato podoblast podpory je zaměřena na rozvoj území obcí s méně než 5 000 obyvateli a s více než 500 obyvateli.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na opravy a údržbu výše zmíněné infrastruktury.

Tato oblast také neřeší stavební úpravy ani výstavbu silnic II. a III. třídy.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné, např. vjezdy do dvorů rodinných domů, komunikace I., II. a III. třídy, vodovod a splašková kanalizace mimo případy, kdy se bude jednat o přípojku popř. vyvolanou investici apod.

Průběh administrace projektové žádosti

 1. Žadatel předloží nejpozději do 30. 6. 2015 poskytovateli dotace ke kontrole ukončené výběrové řízení na dodavatele a řešení majetkoprávních vztahů.
 2. V rámci realizace projektu může příjemce předložit maximálně dvě žádosti o platbu, tzn. jednu průběžnou (nejpozději do konce října 2015) a jednu závěrečnou žádost o platbu (nejpozději do konce ledna 2016).
 3. S ohledem na konec programového období a kapacitní možnosti poskytovatele dotace bude uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace probíhat od 1. 8. 2015 do 30. 10. 2015.
 4. S ohledem omezení spojené s koncem programového období, na výše uvedený průběh administrace projektových žádostí a skutečnost, že výdaje musí být uhrazeny do 31. 12. 2015, se předpokládá, že příjemce zahájí realizaci projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-       Obce s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-       Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

-       Nestátní neziskové organizace:

-       spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dříve občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů),

-       obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

-       ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

-       církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,  

-       nadace a nadační fondy podle 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo nadace a nadační fondy vzniklé podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů,

-       Školské právnické osoby zřizované dle odst. 2 §124 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Území obcí s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 10 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty

Soubory ke stažení :

V 58 V231 Fyzická revitalizace území


[1] Vážné staré ekologické zátěže spadají do působnosti OP ŽP. O závažnosti zátěže bude rozhodovat MŽP (Odbory životního prostředí Krajských úřadů Zlínského a Olomouckého kraje) na základě podkladů předaných žadatelem, před předložením žádosti o financování z ROP Střední Morava.

[2] Uceleným územím je chápáno řešení na sebe navazujících ploch (jako součást uceleného území je možné uznat i dříve realizovanou investici).

[3] Veřejným prostranstvím jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, § 34 (obecní zřízení): „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“.

[4] Mezi občanské vybavení je dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 Základní pojmy, odst. 1, písm. k) patří: „stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva“.