Výzva č. 58/2015 1.1.1 Silnice II. a III. třídy.

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, podoblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy.

Číslo výzvy: 58/2015

Výzva platí od: 28. leden 2015 v 00:00 do: 27. březen 2015 v 12:00

Oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

–       Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů)

 • jedná se především o výstavbu nových úseků, modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny a rozšiřování stávajících souvislých úseků silnic II. a III. tříd,
 • pouze ve vazbě na upravené úseky II. a III. tříd je možné modernizovat, budovat
  či stavebně upravovat i úseky napojení na místní a účelové komunikace za účelem zajištění dostupnosti center či napojení na hlavní silniční tahy (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy).

–       Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace

 • jedná se především o modernizaci, stavební úpravy, výstavbu kruhových objezdů, mimoúrovňových křižovatek, podchodů a nadchodů,
 • odstraňování bodových závad – odstraňování a úprava nebezpečných úseků (zejm. mostů, zúžených profilů komunikací, nepřehledných zatáček, nepřehledných křižovatek),
 • odstraňování nehodových a problémových míst budováním dopravně-inženýrských prvků směřujících ke snížení počtu dopravních nehod (zejm. stavební úpravy komunikace za účelem zklidnění dopravy ve městě a obci, stavební úpravy vjezdu do města a obce, rozdělení přechodu na 2 části doplněním ostrůvku a jeho osvětlením, oddělování cyklistické dopravy a pěších, úpravy nepřehledných železničních přejezdů, zpomalovací retardéry, atd.),
 • odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to
  i úseky napojení na místní a účelové komunikace,
 • budování systémů včasného varování před náledím na mostních objektech pomocí informací na panelech a navigace pomocí proměnných dopravních značek, a to na silnicích II. a III. třídy.

–       Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel

 • jedná se především o modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny
  a rozšiřování stávajících, případně i nových opatření snižujících dopady silničního provozu na životní prostředí obyvatel (obchvaty sídel, protihlukové stěny, protiprašná opatření).

–       Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikacích) na ekosystémy

 • jedná se především o výstavbu, modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny a rozšiřování stávajících opatření snižujících dopady silničního provozu
  na ekosystémy, případně je možná i výstavba takových opatření.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Stavební úprava místních komunikací bude přípustná pouze v případech vyvolané investice vzniklé realizací podporovatelných aktivit.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

Pouze ve vazbě na upravené úseky II. a III. tříd je možné modernizovat, budovat či stavebně upravovat i úseky místních a účelových komunikací za účelem zajištění dostupnosti center
a napojení na hlavní silniční tahy (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy).

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily částku 40 000 Kč u jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku anebo 60 000 Kč u jednotlivého nehmotného dlouhodobého majetku v úhrnu v kalendářním roce a je v tomto roce uvedeno do používání.

Rekonstrukcí se rozumí stavební zásahy do pozemní komunikace, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku.

Opravou se rozumí odstraňování fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předchozího stavu a provozuschopného stavu. Uvedením majetku
do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, celých součástí nebo celých technologií.

Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení a odstraňují se drobnější závady.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu silnic.

Podle § 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů se silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:

a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,

b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,

c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané kraji podle §23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Celé území regionu soudržnosti Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj).

Maximální délka trvání projektu:

Datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 3 mil. Kč

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 60 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty

 Soubory ke stažení:

V 58 V111 Silnice II a III třídy