Výzva č.46/2013 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Luhačovicko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Luhačovicko.

Číslo výzvy: Výzva č.46/2013

Výzva platí od: 11. září 2013 v 00:00 do: 11. říjen 2013 v 12:00

Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-       Rozvoj a obnova doplňkové infrastruktury cestovního ruchu

V rámci realizace této aktivity budou podporovány činnosti vedoucí k rozvoji a obnově infrastruktury pro lázeňství, aktivní, kulturně-poznávací, sportovní formy cestovního ruchu včetně návazné infrastruktury. Jedná se především o modernizaci, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury, případně je možná i výstavba nové infrastruktury. Podporováno je budování lázeňské infrastruktury (lázeňská korza a promenády, pěší zóny apod.), infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu a sport, např. pro rozvoj pěší turistiky (naučné stezky, gastronomické cesty, spojení naučných stezek s historickými a přírodními památkami atd.) rozvoj vodní turistiky (infrastruktura pro rekreační plavbu atd.), atd. Podporováno bude i budování infrastruktury pro kulturně-poznávací formy cestovního ruchu zejména kulturní zajímavosti či infrastruktura k poznávání přírodních zajímavostí (infrastruktura vážící se k lidovým zvykům, folklóru, řemeslům, infrastruktura a zázemí pro významné kulturně-společenské akce atd.).

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projekty, které se týkají objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat aspektům veřejné podpory či projektům vytvářejícím příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Individuální projekty v rámci podporovatelné aktivity musí naplňovat cíle IPRÚ Luhačovicko – aktualizace.

 

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů

-       obce, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

-       dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

-       zájmová sdružení právnických osob (dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu

-       ostatní subjekty, jejichž individuální projekt je součástí schváleného integrovaného plánu rozvoje území s výjimkou příjemců uvedených v oblasti podpory 3.3.

 

 Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území regionu soudržnosti Střední Morava s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu – Luhačovicko, které je dáno správním územím obcí Luhačovice
a Pozlovice.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 42,1 mil. Kč

Typ operace:

-       individuální projekty v rámci IPRÚ.

Soubory ke stažení:

V 46 V311 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Luhačovicko