Výzva č. 46/2013 2.2.1 Fyzická revitalizace území.

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území.

Číslo výzvy: Výzva č. 46/2013

Výzva platí od: 11. září 2013 v 00:00 do: 11. říjen 2013 v 12:00

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-       Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití

 • komplexní řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů (bez převažující vazby na cestovní ruch), vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských,
 • výstavba parkovacích ploch, a to pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.

-       Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně

 • komplexní řešení s cílem revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch
  k veřejnému využití a vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských,
 • jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity.

-       Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova
a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací

 • stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, případně je možná výstavba nových místních a účelových komunikací a to pouze ve vazbě na občanské vybavení, služby a veřejná prostranství,
 • přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou místních a účelových komunikací,
 • stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně značení a úprav pro tělesně postižené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně
  a mobiliáře, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.

-       Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží

 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti,
 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další využití v oblasti podnikání, rozšíření občanského vybavení či budoucí stavební využití a další využití v oblasti podnikání, je přípustné realizovat pouze formou dlouhodobého pronájmu (tzn. nejméně po dobu udržitelnosti výsledku projektu) subjektům vybraným na základě výběrového řízení za tržních podmínek a současně přímým realizátorům podnikatelského záměru - nikoliv však za účelem dalšího prodeje nebo developerské činnosti. V těchto případech půjde vždy o projekty generující příjmy,
 • odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná ozávažnou ekologickou zátěž (vážně kontaminované lokality), pouze za podmínky, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na opravy a údržbu výše zmíněné infrastruktury.

Tato oblast také neřeší stavební úpravy ani výstavbu silnic II. a III. třídy, ani na ně navazujících úseků místních komunikací.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

Preferovány budou projektové žádosti vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských.  

Preferována bude komplexní revitalizace a komplexní řešení veřejných prostranství.

 

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-       Obce s více než 5000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína,

-       Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí
a Zlínem,

-       Nestátní neziskové organizace:

 • občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
  a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

-       školské právnické osoby zřizované dle odst. 2 §124 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Školskými právnickými osobami zřizovanými podle zákona č. 561/2004 Sb., se rozumí i všechny ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol, pokud jsou zapsány ve školském rejstříku, jenž je dostupný na webové adrese http://rejskol.msmt.cz/.

-       vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané veřejným sektorem)

 

 Podmínky poskytnutí dotace

Území obcí s minimálním počtem nad 5 000 obyvatel na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 25 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty

Soubory ke stažení:

V 46 V221 Fyzická revitalizace území