Výzva č. 31/2012 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

Číslo výzvy: 31/2012

Výzva platí od: 27. březen 2012 v 00:00 do: 19. červen 2012 v 12:00

Oblast podpory: 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

A.   Modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu, včetně případné modernizace nebo rozšíření stravovacích služeb a návazných služeb

 • jedná se především o modernizaci, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury s důrazem na zvýšení standardu a kvality poskytovaných služeb, 
 • případně je možná i výstavba nové infrastruktury.

B.   Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

 • jedná se především o modernizaci, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury, případně je možná i výstavba nové infrastruktury, sportovní areály využitelné primárně pro CR: infrastruktura pro zimní sporty včetně sjezdového a běžeckého lyžování s horní hranicí areálu nad 650 m n. m (po schválení korespondečním hlasováním VRR) a letní aktivity mimo koupaliště a aquaparky.

C.   Stavební úpravy a případně rozšíření a modernizace lázeňského objektu včetně návazné infrastruktury

 • jedná se především o modernizaci, zatraktivnění, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury, případně je možná i výstavba nové infrastruktury,
 • infrastruktura pro lázeňství: rozšíření stávající nebo vybudování nové lázeňské infrastruktury (lázeňské objekty a kolonády, služby a vyžití kulturní, sportovní, rekreační, relaxační, wellness služby, atd.).

D.   Stavební úpravy kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti
se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

 • jedná se o modernizaci, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury,
 • kulturní památky: architektonicky cenné objekty, tradiční kulturní a historické památky vč. jejich vybavení, objekty lidové architektury, zámky, hrady, atd.,
 • technické památky: historické dílny, staré pivovary a továrny, plavební kanály, mlýny
  a hamry, mosty, úzkokolejné železnice, atd.,
 • kulturní zajímavosti: muzea, skanzeny, atd.

E.    Vybudování návazné infrastruktury a doplňkových služeb primárně využitelných pro cestovní ruch

 • jedná se především o modernizaci, zatraktivnění, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury pomocí návazné infrastruktury, případně je možná i výstavba nové infrastruktury, a budování a rozšiřování doplňkových služeb s cílem rozvíjet a zvýšit kvalitu a atraktivitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu,
 • návazná infrastruktura a doplňkové služby: služby vázané na sportovní areály
  vč. půjčoven sportovních potřeb, fittness a wellness služby, služby v rámci venkovské turistiky včetně hippo-, agro- a ekoturistiky, služby vázané na kulturní a folklorní tradice, zábavní centra, lázeňské služby,
 • lze podpořit i budování doplňkové infrastruktury, např. odpočinková posezení.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost.

Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území.

Žadatelé musí mít majetek (movitý i nemovitý), do kterého bude dotace z ROP Střední Morava směřovat, ve svém vlastnictví a současně ve své účetní evidenci.

V případě projektů zaměřených na ubytovací kapacity musí dojít ke zvýšení kvality poskytovaných služeb u stávajících zařízení.

ROP Střední Morava bude podporovat úpravu památek, které nejsou v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu. V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu. Uživatelé aktivit musí být převážně návštěvníci daného území.

V rámci výše uvedených aktivit lze podpořit i vybudování návazné/doplňkové infrastruktury cestovního ruchu, především komunikací vedoucích k objektům cestovního ruchu včetně parkovišť, ale vše pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity a za současného respektování stanovených limitů dle MP ZV.

S ohledem na nutnost koordinace umístění projektů, u nichž cílová skupina zasahuje „velké území“ jako jsou např.: aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště, budou tyto projekty financovány prostřednictvím specifické výzvy v rámci prioritní osy “Cestovní ruch“. Tyto aktivity nejsou v rámci této výzvy podporovatelné.

V rámci výše uvedených aktivit nelze podpořit např. byty správců sportovních a ubytovacích zařízení.

Vnitřní vybavení bude podporovatelné pouze za předpokladu, že bude pevně spojené s budovou nebo se stavbou a dále bude mít vliv na zvýšení kvality poskytovaných služeb. Nevhodné budou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Zvyšování třídy, standardu a certifikace ubytovacích zařízení se bude řídit dle „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky - kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel včetně návazné infrastruktury na období let 2010-2012“, kterou vydala Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s., UNIHOST - Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízeních České republiky pro období let 2010-2012“ je k dispozici na http://www.hotelstars.cz/metodika-klasifikace/.

Oprávnění žadatelé:

-        podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona).

Podporováni budou podnikatelé s doloženým dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel podnikatelé bez omezení (podmínka se týká místa realizace projektu).

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území regionu soudržnosti Střední Morava definované oblastí podpory 3.2

Maximální délka trvání projektu:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 35 mil. Kč.

Typ operace:

-        individuální projekty.

Soubory ke stažení:

3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 - UPRAVENÁ VÝZVA PO KORESPONDENČNÍM HLASOVÁNÍ