Výzva č. 31/2012 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání - realokace mezi OP

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory: 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

Číslo výzvy: 31/2012

Výzva platí od: 27. březen 2012 v 00:00 do: 30. květen 2012 v 12:00

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-        Vzdělávací infrastruktura – v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy)

Podporovány budou aktivity zaměřené na zvýšení kvality technického vybavení středních a vyšších odborných škol a modernizaci jejich zařízení (např. vybavení učeben, laboratoří a dílen). Doplňkově bude možné provést stavební úpravy popřípadě i novou výstavbu budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky.

Bude podporován nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií umožňujících realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání přizpůsobit moderním požadavkům firem, budou umožněny stavební úpravy (v krajním případě i výstavba nových) budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky.

Podporovatelnou aktivitou bude i vybudování sdílených laboratoří, dílen, provozů určených pro vzdělávací účely v případě strojů, zařízení a technologií, které by nebyly jednou školou plně (dostatečně) využity.

Součástí projektu v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání nemůže být pořízení výpočetní a prezentační techniky (osobní počítače, tiskárny, kopírovací zařízení, interaktivní tabule, dataprojektory, apod.). Pořízení této techniky musí být řešeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu. Toto se netýká datových sítí nezbytných pro realizaci projektu.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

V souladu s usnesením vlády ČR č. 382/2011 ze dne 18. května 2011 budou podporovány projekty zaměřené pouze na střední a vyšší odborné školství.

Budou podporovány aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy, a to zaměřené například na rozvoj oborových  center či celoživotní vzdělávání V případě, že je záměrem, aby vybudovaná infrastruktura byla primárně využívána především pro SŠ a doplňkově bude využívána pro celoživotní vzdělávání, bude v případě, že v této oblasti existují konkurenční poskytovatelé služeb, nezbytné umožnit využití této infrastruktury otevřeným výběrovým řízením s tím, že se bude jednat o projekt generující příjmy.

Ve vybraných oblastech může být vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb podpořeno v rámci uvedených aktivit i samostatně. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken, a dále ubytovací zařízení a zařízení školního stravování.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

Oprávnění žadatelé:

-        Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

-        Organizace zřizované nebo zakládané kraji podle §23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí
a Zlínem,

-        Nestátní neziskové organizace:

  • občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
  • nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
    a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů,

-        Školské právnické osoby zřizované podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území obcí s minimálním počtem 5 000 obyvatel na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt zaměřený na středoškolské a vyšší odborné vzdělávání anebo na celoživotní vzdělávání je25 mil. Kč.

Typ operace:

-        individuální projekty

Soubory ke stažení:

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání - realokace mezi OP