Výzva č. 31/2012 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory: 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

Číslo výzvy: 31/2012

Výzva platí od: 27. březen 2012 v 00:00 do: 30. květen 2012 v 12:00

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-        Vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy
a infrastruktura pro celoživotní učení

 • V oblasti předškolního vzdělávání (mateřské školy) budou podporovány aktivity řešící rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů s cílem odstranit existující bariéry omezující pohyb a orientaci, zdravotně postižených dětí včetně pořízení speciálního vybavení a pomůcek pro výuku zdravotně postižených dětí. Dále budou podporovány aktivity zaměřené na zajištění dostupnosti zařízení předškolního vzdělávání ve vazbě na území, kde je nedostatek těchto kapacit (tzn., že se jedná buď o vybudování nových zařízení pro předškolní vzdělávání, nebo rekonstrukci stávajících zařízení,
  u kterých však musí dojít k navýšení kapacity počtu dětí). Nebude podporováno zřízení a vybavení kuchyní.
 • V oblasti základního vzdělávání (základní školy a základní umělecké školy) budou v případě základních škol podporovány aktivity směřující ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a v případě základních uměleckých škol bude podporováno nezbytné vybavení pro zkvalitnění výuky. Výstupy jednotlivých projektů mohou být využity i v rámci celoživotního vzdělávání.

Aktivity budou zaměřeny na modernizaci a stavební úpravy učeben ve stávajících objektech, popř. jiných objektech využívaných školou (vyjma ubytovacích zařízení, zařízení školního stravování či sportovišť) směřující k modernizaci výuky.

Dále budou doplňkově podporovány aktivity zaměřené na rekonstrukci a obnovu stávajících objektů s cílem odstranit existující bariéry omezující pohyb a orientaci, včetně pořízení speciálního vybavení a pomůcek pro výuku zdravotně postižených dětí.

Podporováno bude základní vzdělávání definované v zákoně č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a to v § 44-56 a § 109.

 • V oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy) a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání

Budou podporovány aktivity směřující ke zkvalitňování výuky v  oborech, kde je vysoká poptávka na trhu práce anebo povedou ke zkvalitnění výuky v oblasti odborného výcviku s cílem uplatnitelnosti na trhu práce formou zvyšování kompetencí absolventů. Výstupy jednotlivých projektů mohou být využity i v rámci celoživotního vzdělávání.

Podporovány budou aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Budou vytvářeny podmínky i pro přípravu
a nabídku kvalitních pracovníků pro nová strategická odvětví v množství, které nejen vyhoví současné poptávce, ale bude také iniciovat růst této poptávky v budoucnu. Dále se jedná o aktivity zaměřené například na rozvoj oborových
center či celoživotní vzdělávání.

Nebude podporováno rozšiřování stávající sítě středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy) a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání, ale bude podporováno zlepšování podmínek pro výuku odborných předmětů (včetně realizace nástavby, vestavby nebo přístavby objektu).

V rámci výše uvedeného zaměření aktivit bude podporována modernizace a stavební úpravy učeben ve stávajících objektech, popř. jiných objektech, které budou využívány školou (vyjma ubytovacích zařízení, zařízení školního stravování či sportovišť) směřující k modernizaci výuky.

Dále budou doplňkově podporovány aktivity zaměřené na rekonstrukci a obnovu stávajících objektů s cílem odstranit existující bariéry omezující pohyb a orientaci, včetně pořízení speciálního vybavení a pomůcek pro výuku zdravotně postižených dětí.

Součástí projektu v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání
a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání nemůže být pořízení výpočetní
a prezentační techniky (osobní počítače, tiskárny, kopírovací zařízení, interaktivní tabule, dataprojektory, apod.). Pořízení této techniky musí být řešeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu. Toto se netýká datových sítí nezbytných pro realizaci projektu.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Budou podporovány aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy, a to zaměřené například na rozvoj oborových center, center odborné přípravy či celoživotní vzdělávání. V případě, že je záměrem, aby vybudovaná infrastruktura byla primárně využívána především pro MŠ, ZŠ nebo SŠ a doplňkově bude využívána pro celoživotní vzdělávání, bude v případě, že v této oblasti existují konkurenční poskytovatelé služeb, nezbytné umožnit využití této infrastruktury otevřeným výběrovým řízením s tím, že se bude jednat o projekt generující příjmy.

V případě projektů řešících celoživotní vzdělávání se může jednat o projekty vytvářející příjmy anebo o projekty zakládající veřejnou podporu.

Ve vybraných oblastech může být vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb podpořeno v rámci uvedených aktivit i samostatně. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken, a dále ubytovací zařízení a zařízení školního stravování.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

Oprávnění žadatelé:

-        Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů,

-        Obce s více než 5 000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína,

-        Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

-        Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí
a Zlínem,

-        Nestátní neziskové organizace:

 • občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
  a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů,

-        Školské právnické osoby zřizované podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území obcí s minimálním počtem 5 000 obyvatel na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt zaměřený na předškolní vzdělávání je5 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt zaměřený na základní vzdělávání je 15 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt zaměřený na středoškolské a vyšší odborné vzdělávání anebo na celoživotní vzdělávání je25 mil. Kč.

Typ operace:

-        individuální projekty

Soubory ke stažení:

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání