Výzva č. 21/2010 2.4 Podpora podnikání

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání Konceptů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání.

Číslo výzvy: 21/2010

Výzva platí od: 9. srpen 2010 v 00:00 do: 8. listopad 2010 v 00:00

Oblast podpory: 2.4 Podpora podnikání

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-          Koncepty zpracované v souladu s Metodickým pokynem pro zpracování
a realizaci Konceptů.

 

 

Aktivity, na které bude Koncept zaměřen:

V rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání mohou být aktivity zaměřeny na:

-          stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields:

·           modernizace, stavební úpravy a regenerace zchátralých, nevyužívaných objektů
a výrobních areálů pro následné využití pro podnikání ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy,

·           jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity.

-          investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu

·           investice do dopravního napojení, budování nebo rekonstrukce silničních komunikací a parkovacích ploch, investice do napojení na technickou infrastrukturu (zejména kanalizace, vodovody, energetické vedení, komunikační sítě, osvětlení) pouze v návaznosti na regeneraci brownfields

-          odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizace území

·           demolice nevyužitých staveb, zchátralých objektů pouze v rámci regenerace brownfields.

 

Doplňkově mohou projekty naplňující Koncept předkládat i obce, a to ve vztahu k těmto aktivitám:

·           V rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst – podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území a oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova – podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území mohou být aktivity zaměřeny na investice do dopravního napojení, budování nebo rekonstrukce silničních komunikací a parkovacích ploch,
a to pouze v návaznosti na regeneraci brownfields. Minimální a maximální výše dotace těchto doplňkových aktivit v rámci jednoho individuálního projektu naplňující Koncept je uvedena níže v kapitole č. 8 Podmínky poskytnutí dotace.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Koncept musí vždy obsahovat projekty předkládané malými a středními podniky (MSP) – tj. podnikatelskými subjekty podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm.a) až c) zákona). Dále mohou být Koncepty doplněny
o projekty předkládané oprávněnými žadateli/příjemci, kteří mohou předkládat projekty v rámci oblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území a nebo 2.3.1 Fyzická revitalizace území ROP Střední Morava.

Pokud bude předkladatelem Konceptu MSP – developer – bude již při předložení Konceptu popsáno, jak budou řešeny a vypořádány smluvní vztahy s případnými vlastníky nemovitostí a bude muset být doloženo odborné oprávnění pro tuto podnikatelskou činnost.

Aktivity uvedené v předkládaných Konceptech nesmí být podporovatelné v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Prostřednictvím ROP Střední Morava budou podporovány Koncepty na regeneraci brownfields s budoucím využitím především pro služby občanské vybavenosti a další aktivity neuvedené v Operačním programu Podnikání a inovace. Dále nebudou podporovány Koncepty zaměřené na regeneraci brownfields pro budoucí zemědělské využití.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu. Nebudou podporovány Koncepty, které jsou zaměřeny na některé z následujících odvětví:

-          Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze 1 Smlouvy o ES (zemědělské výrobky) a to ani v případě, že budou tvořit doplňkovou aktivitu,

-          Stavba lodí,

-          Zemědělství, rybolov, akvakultura,

-          Uhelný průmysl,

-          Doprava,

-          Průmysl syntetických vláken,

-          Ocelářský průmysl.

 

Aktivity „investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu“ a „odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizace území“ mohou být realizovány pouze jako součást Konceptu na stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields, jejichž výsledkem bude nové využití řešeného území.

Podpora je vymezena druhem ekonomických činností, které budou na brownfields následně provozovány. Předmětem podporované celkové regenerace a revitalizace budou všechny typy brownfields s následným využitím pro soustavnou podnikatelskou činnost ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy.

Po dobu udržitelnosti projektu musí výstupy projektu zůstat ve vlastnictví příjemce.

 

 

 

 

Oprávnění žadatelé/příjemci:

Koncepty mohou předkládat:

-        Obce s více než 500 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína

-          Malé a střední podniky (MSP) – podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) až c) zákona)

 

Projekty naplňující Koncept mohou v rámci specifických výzev předkládat:

-          Malé a střední podniky (MSP) – podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm.a) až c) zákona)

 

V rámci specifických výzev pro oblast podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území a 2.3.1 Fyzická revitalizace území mohou předkládat projekty naplňující Koncept:

-        Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-        Obce s více než 500 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína

-        Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-        Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlínem.

 

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Celé území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace Konceptů podporovaných v rámci této výzvy je 30. 6. 2014.

Finanční limity pro Koncept a individuální projekty a limitní počty projektů – oblast podpory 2.4 Podpora podnikání

 I.          Finanční rámec Konceptu:

 

Minimální finanční rámec Konceptu – dotace z ROP Střední Morava

Maximální finanční rámec Konceptu - dotace z ROP Střední Morava

10 mil. Kč

Jedná se o minimální finanční rámec Konceptu v celkovém součtu k dotaci z oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava.

100 mil. Kč

Jedná se o maximální finanční rámec Konceptu v celkovém součtu k dotaci z oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava.

110 mil. Kč

Jedná se o maximální finanční rámec Konceptu v celkovém součtu k dotaci v rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání a 2.2 Rozvoj měst, nebo 2.3 Rozvoj venkova ROP Střední Morava.

 

II.          Minimální/maximální výše dotace na projekt – oblast podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava:

Minimální/maximální výše dotace na projekt, předkládaný v rámci specifické výzvy na projekty naplňující Koncept vyhlášené pro oblast podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava:

 

Minimální výše dotace na projekt naplňující Koncept - dotace z ROP Střední Morava

Maximální výše dotace na projekt naplňující Koncept - dotace z ROP Střední Morava

2 mil. Kč

Současně ale platí podmínka, že součet všech dotací požadovaných na jednotlivé projekty naplňující Koncept činí 10 mil. Kč.

100 mil. Kč

V rámci Konceptu a oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava může být realizován jeden anebo více projektů.

 

Soubory ke stažení:

2.4 Podpora podnikání