Výzva 56/2014 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4 Technická pomoc, oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Číslo výzvy: 56/2014

Výzva platí od: 14. listopad 2014 v 00:00 do: 21. leden 2015 v 12:00

Oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-       Pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů se zaměřením na:

 • informování o veřejné podpoře, zadávání veřejných zakázek, závazku veřejných služeb v souladu s aktuálně platnou legislativou,
 • realizaci projektu a zajištění jeho udržitelnosti,
 • vyhodnocení přínosů projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava,
 • výměna a předávání zkušeností a dobrých praktik v regionu vč. doporučení pro další programovací období (např. prezentace úspěšně zrealizovaných projektů…).

-       Vydávání brožur a publikací a dokumentů ve vazbě na programové období 2007-2013

 • brožury a publikace ve vztahu k prioritám programů rozvoje krajů, studijních textů v rámci vzdělávacích akcí, technicko-informační materiály, příklady dobré praxe, zhodnocení čerpání ROP Střední Morava apod.

-       Propagační aktivity (např. kampaň ve sdělovacích prostředcích, plakáty, letáky atd.)

 • kampaň ve sdělovacích prostředcích, plakáty, letáky, inzerce ke vzdělávacím aktivitám, k činnosti servisních pracovníků, tiskové zprávy a další propagační aktivity ve vztahu k podporovatelným aktivitám této výzvy.

-       Příprava a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů a individuálních projektů

 • řízení realizace integrovaných plánů a integrovaných plánů konverze zóny (podoblast podpory 2.2.6, 2.2.10) a integrovaného rozvoje cestovního ruchu pilotními aktivitami (podoblast podpory 3.1.2) vč. zabezpečení udržitelnosti projektů v definovaných podoblastech podpory,
 • podpora strategického plánování, zejména ve vztahu k řešení brownfields, regionálního inovačního systému či strategie, řízení strategií podpořených z ROP Střední Morava atd.

-       Aktivity navazující na projekty absorpční kapacity z období 2004 - 2006
(vč. realizovaných navazujících projektů v období 2007 - 2013) / Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovní projektů (servisní pracovníci)

 • zpracovávání analýz a studií o stavu absorpční kapacity, její průběžné sledování a hodnocení, apod.,
 • spolupráce na evaluačních aktivitách ROP Střední Morava,
 • podpora činnosti servisních pracovníků pro vybraná území, jejichž činností bude poradenství při přípravě a realizaci projektů, vč. zabezpečení udržitelnosti realizovaných projektů.

-       Podpora pilotních akcí zaměřených na využívání experimentů a pilotních aktivit na posílení regionálních inovačních systémů (vč. zabezpečení udržitelnosti realizovaných projektů).

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Prováděné činnosti musí jasně vést ke zvýšení informovanosti, získávání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebných pro splnění požadavků vyplývajících z příslušných nařízení nebo z různých aspektů rozvoje regionu a zpracování vyhodnocení přínosů a dopadů plánů a projektů.

Všechny subjekty, jejichž aktivity budou financovány z oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu, musejí respektovat princip partnerství napříč všemi realizovanými aktivitami a cílovými skupinami.

Projekty musí respektovat řízení a koordinaci absorpční kapacity regionu v souladu s přílohou č. 1 Výzvy č. 02/2007 k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 4.2.

Koordinace jednotlivých činností souvisejících s přípravou kohezní politiky na období 2014+, včetně jejich financování, bude řešena Řídící a koordinační skupinou, která musí vždy realizaci jednotlivých aktivit schválit.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

­        kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Celé území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

Datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy je 31. 12. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 100 tis. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 3,5 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty.

Soubory ke stažení:

V 56 V42 Abkap