Výzva 52/2014 3.2 Veřejná infrastruktura a služby

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby.

Číslo výzvy: Výzva 52/2014

Výzva platí od: 13. únor 2014 v 00:00 do: 17. březen 2014 v 12:00

Oblast podpory: 3.2 Veřejná infrastruktura a služby

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

A.    Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury

-     modernizace, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury, případně je možná i výstavba nové infrastruktury,

-     infrastruktura pro aktivní formy CR: infrastruktura pro rozvoj venkovské turistiky
vč. hippo-, agro- a ekoturistiky, infrastruktura pro rozvoj pěší turistiky (naučné stezky, gastronomické cesty, vinařské stezky, spojení naučných stezek s historickými, a přírodními památkami, atd.), infrastruktura pro rozvoj vodní turistiky (infrastruktura pro rekreační plavbu, atd.), atd.,

-     infrastruktura pro kulturně-poznávací formy CR: infrastruktura vážící se k lidovým tradicím (např. folklór, řemesla), infrastruktura a zázemí pro významné kulturně-společenské akce, apod.,

-     infrastruktura pro lázeňství: rozšíření stávající nebo vybudování nové lázeňské infrastruktury (lázeňské objekty, rozšíření sítě vycházkových tras, služby
a vyžití kulturní, sportovní, atd.),

-     v rámci výše uvedených aktivit lze podpořit návaznou infrastrukturu: parkoviště, komunikace vedoucí k objektům cestovního ruchu atd.

B.    Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

-     modernizace, stavební úpravy a rozšiřování doplňkové infrastruktury (zejména parkoviště, odpočívadla) u stávajících sportovních areálů využívaných primárně pro cestovní ruch, případně je možná i výstavba nové doplňkové infrastruktury (zejména parkoviště, odpočívadla).

-     sportovní areály využitelné primárně pro CR: infrastruktura pro zimní sporty (zejména běžecké lyžování) a letní aktivity,

C.    Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci

-     jednotný systém turistických okruhů, naučných stezek a navigačních tabulí

-     v rámci výše uvedených aktivit lze podpořit i budování doplňkové infrastruktury, např. odpočinková posezení, přístřešky.

-     v rámci výše uvedených aktivit lze podpořit návaznou infrastrukturu: parkoviště, komunikace vedoucí k objektům cestovního ruchu atd.

D.    Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

-     jedná se především o modernizaci, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury,

-     kulturní památky: architektonicky cenné objekty, tradiční kulturní a historické památky, objekty lidové architektury, zámky, hrady, atd.,

-     technické památky: historické dílny, staré pivovary a továrny, plavební kanály, mlýny
a hamry, mosty, úzkokolejné železnice, atd.,

-     kulturní zajímavosti: muzea, skanzeny, atd.

-     v rámci výše uvedených aktivit lze podpořit návaznou infrastrukturu: parkoviště, komunikace vedoucí k objektům cestovního ruchu atd.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty musí prokázat přímý dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území, kde převažující cílovou skupinou musí být návštěvníci v souladu s definicí cestovního ruchu uvedenou v Prováděcím dokumentu ROP Střední Morava.

Žadatel může v rámci výzvy předložit pouze jednu projektovou žádost.

ROP Střední Morava bude podporovat úpravu památek, které nejsou v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova. V PRV budou podporovány projekty zaměřené na kulturní dědictví (např. kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny atd.), které budou realizovány na území obcí do 500 obyvatel. Ostatní projekty zaměřené na kulturní dědictví budou podporovány v rámci ROP Střední Morava. Jedná se o projekty realizované na území obcí nad 500 obyvatel. Dále budou v rámci ROP Střední Morava podporovány projekty NNO v obcích nad 2 000 obyvatel a v rámci PRV v obcích do 2 000 obyvatel. ROP Střední Morava nebude podporovat NNO a zájmová sdružení právnických osob v obcích do 2 000 obyvatel u aktivit: pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky. Tato problematika je řešena v Programu rozvoje venkova.

V rámci výše uvedených aktivit lze podpořit i vybudování návazné/doplňkové infrastruktury cestovního ruchu, především komunikací vedoucích k objektům cestovního ruchu včetně parkovišť, zajištění propagace, ale vše pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity a za současného respektování stanovených limitů dle Metodického pokynu Způsobilé výdaj (dále jen MP ZV).

S ohledem na nutnost koordinace umístění projektů, u nichž cílová skupina zasahuje „velké území“ a má nadregionální dopad jako jsou např.: aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště, budou tyto projekty financovány prostřednictvím specifické výzvy v rámci prioritní osy “Cestovní ruch“. Tyto aktivity nejsou v rámci této výzvy podporovatelné.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně a aktivity zaměřené na opravy a údržbu.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

-       Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

-       Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,

-       Nestátní neziskové organizace:

  • spolky – dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 214 a násl. zákona
  • obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústavy – dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, § 402 a násl. zákona,
  • církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
  • nadace – dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 306 a násl. zákona, nadační fond - dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 394 a násl. zákona.

-       Zájmová sdružení právnických osob (dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013), kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Tato oblast podpory je zaměřena na podporu aktivit na území regionu soudržnosti Střední Morava mimo území řešené v rámci IPRÚ Horní Vsacko, IPRÚ Jesenicko, IPRÚ Luhačovicko, IPRÚ Olomouc, IPRÚ Rožnovsko, IPRÚ Šumpersko, IPRÚ Bouzovsko a IPRÚ Staroměstsko.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu musí být Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena nejpozději do 30. 6. 2014 a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy je 31. 12. 2015.

 

Minimální/maximální výše dotace dle jednotlivých aktivit:

Aktivita

Minimální výše dotace v mil. Kč

Maximální výše dotace v mil. Kč

A. Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury

2

25

B. Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

2

25

C. Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci

2

5

D. Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

2

25

 

Typ operace:

Individuální projekty

Soubory ke stažení:

V 52 V32 Veřejná infrastruktura a služby