Výzva 50/2014 2.3.2 Sociální infrastruktura- IPRÚ Bouzovsko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura.

Číslo výzvy: 50/2014

Výzva platí od: 22. leden 2014 v 00:00 do: 21. únor 2014 v 12:00

Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-       Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení

  • Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, především sportovních zařízení,

Modernizace, stavební úpravy, příp. výstavba, sportovních a multifunkčních zařízení pro sportovní aktivity, komunitní práci, práci s dětmi a mládeží, osobami ohroženými sociální exkluzí, atd. s cílem aktivního využívání volného času.

  • Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty předkládané v rámci podporovatelných aktivit musí prokázat vazbu na návštěvnost území a využitelnost pro cestovní ruch.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projektové žádosti podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova - tj. projekty realizované v obcích do 500 obyvatel.

Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRÚ.

ROP Střední Morava bude podporovat úpravu památek, které nejsou v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu. V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projektové žádosti, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Obce s více než 500 a méně než 5 000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území regionu soudržnosti Střední Morava s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu – území obce Bouzov.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 13,5 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty v rámci IPRÚ.

Soubory ke stažení:

V 50 V232 Sociální infrastruktura pro pilotní aktivity IPRÚ Bouzovsko