Výzva 50/2014 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Zlín „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Zlín „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“.

Číslo výzvy: 50/2014

Výzva platí od: 22. leden 2014 v 00:00 do: 21. únor 2014 v 12:00

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

V IPRM Zlín „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ je v rámci opatření 2.3 Rozvoj doprovodné infrastruktury a aktivity 2.3.1 Přístupové cesty výzva zaměřena na:

-        rekonstrukce či doplnění přístupových cest za účelem zatraktivnění prostředí v okolí stávající, nově vybudované nebo rekonstruované infrastruktury pro rozvoj vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací ve vymezené zóně IPRM a její kvalitnější zpřístupnění

-        odstranění bariér pro pohyb lidí se ztíženou schopností pohybu a orientace, odstranění technických nedostatků a celková kultivace přístupových cest

-        revitalizace přilehlých ploch zeleně

-        pro zajištění bezpečného pohybu chodců i cyklistů v centru města budou některé přístupové cesty řešeny jako stezky pro pěší a cyklisty, převážně s odděleným provozem. Bezpečnost uživatelů rekonstruovaných přístupových cest bude dále podpořena související úpravou dotčených křižovatek (např. světelná signalizace - doplnění návěstidel pro cyklisty apod.)

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty předkládané v rámci této Výzvy k předkládání projektových žádostí musí prokázat převažující dopad na rozvoj regionálních center ve vazbě na zvyšování kvality života obyvatel města.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Předkládané projektové žádosti, tj. individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit, musí naplňovat cíle IPRM Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Statutární město Zlín (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Zlín podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Zóna definovaná v IPRM Statutárního města Zlína „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ na území Statutárního města Zlín  

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

ve vztahu k aktivitě 2.3.1 Přístupové cesty:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 30 mil. Kč

Typ operace:

-        individuální projekty v rámci IPRM.

Soubory ke stažení:

V 50 V21 IPRM Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín