Výzva 49/2013 3.4 Propagace a řízení

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.4 Propagace a řízení.

Číslo výzvy: 49/2013

Výzva platí od: 11. prosinec 2013 v 00:00 do: 16. leden 2014 v 12:00

Oblast podpory: 3.4 Propagace a řízení

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-        Komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých způsobů komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v dané destinaci formou partnerství

 • podpořeny budou tradiční formy marketingových komunikací, zejména účast
  a pořádání veletrhů a výstav cestovního ruchu domácích i zahraničních, tvorba propagačních tiskovin (tiskové a elektronické materiály), dále fam a press tripy, speciální prezentace a zaměření na podporu a využití tzv. eventů (akcí), které významným způsobem při sportovních, kulturních a společenských akcích podpoří propagaci regionu/oblasti a přivádějí do dané destinace návštěvníky a podílí se tak na ekonomických efektech, např. v ubytování či spotřebě dalších služeb – může se jednat i o zajištění komplexních marketingových komunikačních kampaní;
 • aktivity v přímé spolupráci zejména s poskytovateli ubytovacích služeb, ale i dalších (sportovních, kulturních, lázeňských) služeb souvisejících přímo s rozvojem cestovního ruchu, jejichž výsledkem bude ubytovaný návštěvník regionu;
 • statistická šetření, sběr dat, aktualizace dat a průzkum trhu;
 • zpracování marketingových strategií, studií a jejich aktualizací.

-        Vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu

 • vytváření nových regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu a ucelené produktové nabídky na bázi spolupráce veřejného a soukromého sektoru;
 • modernizace, zkvalitnění (rozšiřování) stávajících regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu.

-        Marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu

 • opatření směřující k zavádění nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu na trh prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách, pořádání eventů, fam tripů (součást PR) a press tripů (součást publicity);
 • propagace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu prostřednictvím PR aktivit (inzerce, články apod.), e-marketingu a direct marketingu, reklamních outdoorových a indoorových nosičů;
 • tvorba propagačních tiskovin;
 • opatření zaměřené na podporu aktivit, jejímž přímým dopadem je „příjezd návštěvníka“ (např. podpora incomingových služeb cestovních kanceláří či agentur).

-        Zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality služeb (certifikace) v turistické destinaci

 • aktualizace portálů a webových stránek zaměřených na rozvoj a propagaci cestovního ruchu v daném regionu/oblasti;
 • vybudování/zřízení elektronických informačních systémů zaměřených na prezentaci informací spojených s cestovním ruchem a jeho propagaci v dané oblasti (např. zavádění slevových nebo věrnostních systémů, podpora zřízení a vedení centrálního kalendáře akcí);
 • implementace stávajících systémů kvality služeb cestovního ruchu v turistických regionech.

-        Založení řídící struktury krajských agentur a partnerských sdružení (organizací cestovního ruchu), jehož se účastní větší počet regionálních subjektů z oblasti cestovního ruchu z veřejného i privátního sektoru, podmínkou je doba následného působení řídící struktury alespoň 5 let po ukončení projektu, kde v rámci této výzvy je podporováno pouze:

 • zavedení systému pro monitorování návštěvnosti a jejího vyhodnocování pro dané území;
 • zavedení systému vyhodnocování efektivity aktivit v oblasti působnosti organizace cestovního ruchu.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

V rámci realizace projektu musí dojít ke zvýšení návštěvnosti regionu a musí být doložen způsob, jakým bude toto zvýšení návštěvnosti dokladováno.

Předkládané projektové žádosti musí reflektovat na aktuální situaci způsobenou podpořenými projekty z ROP Střední Morava, zejména v územích definovaných Integrovanými plány rozvoje území.

Předložené projektové žádosti musí obsahovat i aktivity zaměřené na propagaci výstupů a výsledků projektů naplňujících integrované plány rozvoje území v projektem řešené lokalitě.

Za účelem zamezení překryvů a koordinace musí být v rámci projektových žádostí definovány a popsány vazby na aktivity, které budou podporovány v rámci Integrovaného operačního programu ČR.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

- kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

­- organizace zřizované nebo zakládané kraji podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,

­- zájmové sdružení právnických osob (podle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu. 

 

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Propagace a řízení cestovního ruchu musí mít převažující dopad na území regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Řešení územních překryvů:

Pokud budou v oblasti podpory 3.4 Propagace řízení výstupem z projektu i aktivity, které na sebe vzájemně navazují, tvoří logický celek a přesahují území regionu soudržnosti Střední Morava, bude tento projekt podporovatelný pouze za předpokladu, že jeho převažující dopad z pohledu finančního objemu je na území regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 1,5 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty

 Soubory ke stažení:

V 49 V34 Propagace a řízení