Výzva 54/2014 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Číslo výzvy: 54/2014

Výzva platí od: 17. duben 2014 v 00:00 do: 22. květen 2014 v 12:00

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-         Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ

Aktivita je zaměřena na vytvoření moderního a funkčního zázemí pro vzdělávací instituce typu základní a mateřská škola.

Jedná se o rozšíření učeben v rámci stávajících základních škol nebo mateřských škol a o vybudování nových prostor vzdělávacích institucí doplněných o moderní vyučovací techniku, která umožní výuku nových netradičních předmětů, rozšíří možnosti výuky tělesné výchovy, případně mohou vzniknout i nové prostory s moderním vybavením pro výuku osob v rámci celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projekty, které se týkají objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Atraktivní
a konkurenceschopná Olomouc.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Statutární město Olomouc (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Území Statutárního města Olomouc

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu musí být Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena nejpozději do 30. 6. 2014 a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy je 31. 12. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

-        „Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 20 mil. Kč.

 

Typ operace:

-        individuální projekty v rámci IPRM.

Soubory ke stažení: 

V21 IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc