Výzva 49/2013 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Číslo výzvy: 49/2013

Výzva platí od: 11. prosinec 2013 v 00:00 do: 17. únor 2014 v 12:00

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

Výzva je zaměřena na níže uvedené aktivity:

-         Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací

V rámci této aktivity se zvyšuje atraktivita veřejných prostranství s vysokou intenzitou pohybu obyvatel prostřednictvím zkvalitnění silniční sítě a zvýšením parkovacích možností.

Aktivita řeší revitalizaci stávajícího technického stavu náměstí, komunikací, chodníků a inženýrských sítí, rekonstrukci podchodů, kdy dojde k jejich zhodnocení v podobě zlepšení vzhledu, doplnění mobiliáře, oživení zeleně a zkvalitnění jejich využívání. Touto investicí dojde k posílení funkčnosti vysoce využívaných lokalit, jež jsou výchozím bodem pro využití veřejných služeb nebo nákupy zboží občanů i návštěvníků města.

-         Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol

Aktivita řeší výstavbu, rozšíření a modernizaci volnočasové infrastruktury (sportovišť základních škol a hřišť mateřských škol) a její zpřístupnění veřejnosti za účelem vytvoření příjemnějšího místa k životu, podnikání i návštěvě. Realizací aktivity bude vytvořena dostupná nabídka sportovního vyžití a nabídka volnočasových aktivit, a to jak pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro neorganizovanou širokou veřejnost. Půjde o modernizaci a obnovu stávajících venkovních sportovišť za účelem rozšíření možností využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel.

Revitalizací ploch a areálů ke sportování a jejich zpřístupnění veřejnosti dojde k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času a ke zlepšení zdraví obyvatel.

-         Vybudování in-line stezek a freestylových areálů

Aktivita řeší rozšíření a modernizaci volnočasové infrastruktury, zejména revitalizací nevyužívaných chodníků, cest, komunikací a prostranství. Vybudováním in-line stezek či freestylového areálu se zpřístupní další prostory s možností využívání veřejností k trávení volného času, městu se tedy podaří vytvořit příjemnější místo k životu, podnikání i návštěvě. Důležitým atributem atraktivního města je mj. také bohatá a dostupná nabídka sportovního vyžití a volnočasových aktivit, a to zejména pro neorganizovanou širokou veřejnost. Revitalizace ploch ke sportování přispěje k aktivnějšímu využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel. Zavedení a vybudování sítě pro in-linové bruslení nabídne zájemcům další možnost aktivního trávení volného času, ale také podpoří uplatňování zdravého životního stylu i umožní cíleně zlepšit přitažlivost a životní prostředí města.

-         Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ

Aktivita je zaměřena na vytvoření moderního a funkčního zázemí pro vzdělávací instituce typu základní a mateřská škola.

Jedná se o rozšíření učeben v rámci stávajících základních škol nebo mateřských škol a o vybudování nových prostor vzdělávacích institucí doplněných o moderní vyučovací techniku, která umožní výuku nových netradičních předmětů, rozšíří možnosti výuky tělesné výchovy, případně mohou vzniknout i nové prostory s moderním vybavením pro výuku osob v rámci celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.

Nejpozději do konečného termínu pro předkládání projektů musí být na ÚRR předložen podepsaný Dodatek č. 5 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouce – Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc a Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci IPRM Olomouc - Městské parky. Vedoucí odboru metodiky a monitoringu následně vyhotoví Potvrzení o splnění těchto podmínek.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projekty, které se týkají objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

 

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Statutární město Olomouc (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Území Statutárního města Olomouc

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

-       „Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 16,8 mil. Kč.

-       „Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 18,2 mil. Kč.

-       „Vybudování in-line stezek a freestylových areálů“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 4,4 mil. Kč

-       „Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 12,5 mil. Kč.

Typ operace:

-        individuální projekty v rámci IPRM.

 Soubory ke stažení:

V 49 V21 IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc