Výzva 45/2013 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Olomouc

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Olomouc.

Číslo výzvy: 45/2013

Výzva platí od: 13. srpen 2013 v 00:00 do: 12. září 2013 v 12:00

Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit

-       Stavební úpravy památky v bezprostřední blízkosti městského centra, terénní úpravy vnějších ploch v areálu památky, zpevnění venkovních ploch, úpravy zeleně, osazení osvětlení a mobiliáře, vybudování infrastruktury potřebné pro pořádání kulturních a společenských akcí

-       Cílem aktivity je nové využití kulturní památky a jejího stávajícího stavu pro vybudování centra společenského a kulturního života, čímž dojde k zatraktivnění kulturní památky i obohacení možnosti kulturního vyžití v oblasti městského centra.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Pro potřeby této výzvy k předkládání projektových žádostí je za bezprostřední blízkost městského centra považována městská památková rezervace a ochranné pásmo městské památkové rezervace.

Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projekty, které se týkají objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat aspektům veřejné podpory či projektům vytvářejícím příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Individuální projekty v rámci podporovatelné aktivity musí naplňovat cíle IPRÚ Olomouc – aktualizace.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

  • Nestátní neziskové organizace:

-       občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,

-       obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

-       církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

-       nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem může být pouze vlastník kulturní památky.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území regionu soudržnosti Střední Morava s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu – Olomouc, které je dáno správním územím Statutárního města Olomouce.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Aktivita Rozvoj turistických cílů na území města:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 7,2 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty v rámci IPRÚ.

Soubory ke stažení:

3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Olomouc