Výzva 45/2013 2.3.1 Fyzická revitalizace území

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území.

Číslo výzvy: 45/2013

Výzva platí od: 13. srpen 2013 v 00:00 do: 12. září 2013 v 12:00

Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-        Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití

 • komplexní řešení revitalizace městských a      obecních částí, jader včetně památkových objektů (bez převažující vazby na      cestovní ruch), vyvolávající investice dalších subjektů, především      podnikatelských,
 • výstavba parkovacích ploch, a to pouze      v návaznosti na výše uvedené aktivity.

-        Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně

 • komplexní řešení s cílem revitalizaci      náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně,      vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému      využití a vyvolávající investice dalších subjektů, především      podnikatelských,
 • jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu      parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedenou aktivitu.

-        Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací

 • stavební úpravy stávajících místních a      účelových komunikací, případně je možná výstavba nových místních a      účelových komunikací a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná      prostranství.
 • přeložky technické infrastruktury území      v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou místních a      účelových komunikací, ale pouze v návaznosti na výše uvedené      aktivity.
 • stavební úpravy a výstavba chodníků,      pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně značení a úprav pro tělesně      postižené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a mobiliáře, ale pouze      v návaznosti na výše uvedené aktivity.

-        Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží

 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu      ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a      požární bezpečnosti,
 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu      přípravy území pro další využití v oblasti podnikání, rozšíření      občanského vybavení či budoucí stavební využití a další využití      v oblasti podnikání, je přípustné realizovat pouze formou      dlouhodobého pronájmu (tzn. nejméně po dobu udržitelnosti výsledku      projektu) subjektům vybraným na základě výběrového řízení za tržních      podmínek a současně přímým realizátorům podnikatelského záměru - nikoliv      však za účelem dalšího prodeje nebo developerské činnosti. V těchto      případech půjde vždy o projekty generující příjmy,
 • odstranění ekologických zátěží v případě,      že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž (vážně kontaminované lokality)[1], pouze za podmínky,      kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již      neexistuje.


[1] Vážné staré ekologické zátěže spadají do působnosti OP ŽP. O závažnosti zátěže bude rozhodovat MŽP (Odbory životního prostředí Krajských úřadů Zlínského a Olomouckého kraje) na základě podkladů předaných žadatelem, před předložením žádosti o financování z ROP Střední Morava.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Podporována bude pouze revitalizace území spočívající v komplexním řešení veřejných prostranství[1] v obci s prokazatelným výskytem občanského vybavení[2] (tj. stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva) nebo služeb (např. obchody, restaurace, atd.).

Nevhodné jsou záměry, které vybranou lokalitu řeší pouze částečně a to jak z pohledu dotčeného území, tak i z pohledu realizovaných aktivit. Nevhodné tak budou např. nesouvislé úseky místních komunikací, vybrané nesouvislé části náměstí, chodníky v rodinných zástavbách apod.

Žadatel v rámci příloh předložené projektové žádosti musí vyznačit a popsat do mapového podkladu občanskou vybavenost a služby v řešené lokalitě. Pokud žadatel zaznačení do mapového podkladu neprovede, bude to považováno za nesplnění kritéria formálních náležitostí.

Základní cílovou skupinou budou při běžném denním využití prostranství zejména místní obyvatelé obce, v případě konání kulturních a společenských akcí to mohou být i obyvatelé okolních obcí. Toto základní členění žadatel uvede v marketingové analýze.

Komplexním řešením veřejných prostranství je území revitalizované předloženým projektem, které bude po jeho ukončení již komplexně vyřešeno formou investic do zpevněných ploch, mobiliáře a zeleně.

V případě, že je řešené území rozděleno komunikací III. a vyšší třídy či účelovou komunikací, které nejsou ve vlastnictví obce, je za komplexní považováno i řešení pouze jedné části takto komunikací rozděleného území.

Za komplexní řešení veřejných prostranství je chápán i projekt, který řeší území částečně, ale doplňuje dříve ukončené investice v daném území. Ukončením realizace projektu bude řešené území komplexně vyřešeno formou investic do zpevněných ploch, mobiliáře a zeleně.

Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost.

Tato podoblast podpory je zaměřena na rozvoj území obcí s méně než 5 000 obyvateli a s více než 500 obyvateli.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na opravy a údržbu výše zmíněné infrastruktury.

Tato oblast také neřeší stavební úpravy ani výstavbu silnic II. a III. třídy, ani na ně navazujících úseků místních komunikací.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.[1] Veřejným prostranstvím jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, § 34 (obecní zřízení): „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“.

[2] Mezi občanské vybavení je dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 Základní pojmy, odst. 1, písm. k) patří: „stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva“.

 

 

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-       Obce s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-       Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

-       Nestátní neziskové organizace:

 • občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

-       Školské právnické osoby zřizované dle odst. 2 §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Území obcí s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 10 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty

Soubory ke stažení:

2.3.1 Fyzická revitalizace území