Výzva 44/2013 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání Integrovaného projektu a projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury.

Číslo výzvy: 44/2013

Výzva platí od: 8. červenec 2013 v 00:00 do: 21. srpen 2013 v 12:00

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-       Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik

 • Modernizace, stavební úpravy, příp. výstavba objektů sloužících integrovanému záchrannému systému,
 • Pořízení nebo modernizace vybavení objektů integrovaného záchranného systému,
 • Instalace kamerových systémů a modernizace varovného systému obyvatel,
 • Rozvoj integrovaného záchranného systému a systémů krizového řízení včetně technického a komunikačního zabezpečení,
 • Zefektivnění systému příjmu tísňových volání, vysílání sil a prostředků,
 • Výstavba a rekonstrukce výjezdových stanovišť a pořízení a modernizace jejich technického vybavení,
 • Tvorba havarijních plánů,
 • Výstavba a modernizace síťové infrastruktury pro krizové řízení.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Výzva na aktivitu „Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik“ je zaměřena na integrovaný záchranný systém.

V rámci této výzvy budou předkládány integrované projekty, kdy předkladatelem integrovaného projektu budou pouze kraje. Předkladateli individuálních projektů (tzn. dílčích projektů naplňujících integrovaný projekt) budou pouze subjekty uvedené v dokumentu Výzvy a předložené projekty musí být součástí Integrovaného projektu.

Podporované aktivity integrovaných projektů v oblasti rozvoje krizové infrastruktury musí být v souladu s krajskými koncepcemi integrovaného záchranného systému subjekty či dokumentem schváleným bezpečností radou kraje.

Podrobnosti pro zpracování a předložení integrovaného projektu a individuálních projektů naplňujících integrovaný projekt jsou obsaženy v příloze č. 2 této výzvy. Při dodání každého individuálního projektu musí být doložena smlouva o spolupráci při realizaci integrovaného projektu mezi předkladatelem integrovaného projektu a předkladatelem individuálního projektu.

Převažující dopad projektu musí být v obcích nad 5 000 obyvatel, ale doplňkově může být umožněna i realizace části projektu v obcích od 500 do 5 000 obyvatel, a to ve vazbě na aktivity zaměřené na krizovou infrastrukturu v podoblasti podpory 2.3.2.

V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Integrovaného operačního programu ČR v rámci oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

Integrovaný projekt

-       Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Individuální projekt naplňující integrovaný projekt

-       Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-       Obce s více než 5000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlín

-       Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí
a Zlínem,

-       Nestátní neziskové organizace:

 • občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
  a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

 

 Podmínky poskytnutí dotace

Území obcí s minimálním počtem 5 000 obyvatel na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt, který je součástí integrovaného projektu předkládaného v rámci skupiny podporovatelných aktivit je 36,1 mil Kč.

Typ operace:

-       integrované projekty

-       individuální projekty naplňující integrovaný projekt.

Soubory ke stažení:

V 44 V226 Rozvoj krizové infrastruktury