Výzva 44/2013 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví.

Číslo výzvy: 44/2013

Výzva platí od: 8. červenec 2013 v 00:00 do: 7. srpen 2013 v 12:00

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-       Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče

  • modernizace a stavební úpravy stávajících zdravotních zařízení, popř. výstavba nových zdravotnických zařízení, za účelem zvýšení kvality a dostupnosti v přímém vztahu ke klientům;
  • pořízení zdravotnické techniky, stavební úpravy budov nutné při pořízení zdravotnické techniky a programy zdravotní prevence dle potřeb plynoucích z regionálních koncepcí zdravotních služeb a zdravotní péče;

        Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj

  • pořízení zdravotnického vybavení a nových komunikačních a informačních technologií za účelem zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb zdravotní péče obyvatelstvu a záchranné zdravotnické služby;

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Realizovaný projekt a jeho podporované aktivity musí být v souladu se schváleným dokumentem či záměrem příslušného kraje tak, aby byl jednoznačně veřejným subjektem deklarován veřejný zájem (včetně definování kvality a rozsahu služeb) mít tento typ služby na svém území zajištěn.

V projektu, předloženém k financování z ROP Střední Morava, musí být provedena podrobná analýza zaměření projektu na definované cílové skupiny tak, aby bylo zřejmé, že podporovanou službu/y v uvedeném území nezajišťuje trh, a to pouze v případě, že bude požadována maximální výše dotace.

Tato podoblast podpory je zaměřena na rozvoj území obcí s minimálním počtem 5 000 obyvatel a na zdravotnická zařízení, která poskytují zdravotní služby v území s minimálním spádovým počtem 50 000 obyvatel.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Dále jsou nepodporovatelné aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality
a technologické úrovně.

Podmínkou jsou dále investice pouze do majetku subjektů s převládajícím vlastnictvím veřejného sektoru.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Integrovaného operačního programu ČR v rámci oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů,

-       Obce s více než 5 000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína,

-       Organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi podle § 23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí
a Zlínem,

-       Dobrovolné svazky obcí podle § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Území obcí s minimálním počtem 5 000 obyvatel na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 30 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty

Soubory ke stažení:

V 44 V224 infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví