Výzva 41/2013 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Rožnovska

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Rožnovska.

Číslo výzvy: 41/2013

Výzva platí od: 14. březen 2013 v 00:00 do: 30. duben 2013 v 12:00

Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

Rekonstrukce/výstavba doplňkových objektů v existujících areálech a zařízeních poskytující služby z oblasti cestovního ruchu

Aktivita je zaměřena na dobudování nabídky služeb cestovního ruchu spojených s pobytem a aktivitami návštěvníků mikroregionu, a to s ohledem na zajištění a poskytování komplexní nabídky služeb sportovních i nesportovních aktivit exteriérového a interiérového typu v území s potenciálem cestovního ruchu. V rámci aktivity půjde o investiční projekty, které vhodným způsobem doplní nebo rozšíří:

a)       Nabídku letních/zimních aktivit 

Zde jsou zahrnuty existující venkovní areály umožňující po dobudování vyžití u vody, rozšíření služeb cestovního ruchu o sportoviště, nejrůznější dráhy a další atraktivity. Primárně jde o zařízení, která již dnes nabízí služby a jsou situována v území s vysokou návštěvností a koncentrací návštěvníků. Při výběru vhodných projektů budou preferovány ty, které umožňují zvýšit počet návštěvníků v území při využití a budou navazovat na dosud existující stávající zařízení/areály. Jde například o možnosti trávení času návštěvníků v případě nepříznivého počasí či mimo letní či zimní sezónu. Cílem je zvýšit koncentraci služeb a tím zvýšit atraktivnost v rámci mikroregionálního významu. Důraz je kladen na pestrost portfolia nabízených služeb tak, aby oslovilo co nejširší spektrum návštěvníků.

b)      Nabídku interiérových a exteriérových služeb cestovního ruchu poskytovaným návštěvníkům mikroregionu

Jde o investiční projekty, které podporují využití potenciálu v oblasti sportovních, kulturně-poznávacích i nesportovních aktivit, a které reagují na nedostatečnou kapacitu a kvalitativní stránku poskytovaných služeb. Je zde také zahrnuto rozšiřování nabídky aktivit jak v rámci nabízených stávajících zařízení, tak i nová výstavba objektů umožňujících rozšíření služeb cestovního ruchu. To zahrnuje krytá multifunkční sportovní centra, galerie a jiná zařízení obdobného charakteru otevřená široké návštěvnické veřejnosti, včetně infrastruktury pro agroturistiky (rybářství, myslivost, hippoturistika atd.).

Cílem je zvýšit koncentraci služeb a tím zvýšit atraktivnost v rámci mikroregionálního významu. Důraz je kladen na pestrost portfolia nabízených služeb tak, aby oslovilo co nejširší spektrum návštěvníků.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projekty, které se týkají objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat aspektům veřejné podpory či projektům vytvářejícím příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Individuální projekty v rámci podporovatelné aktivity musí naplňovat cíle IPRÚ Rožnovsko.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

  • obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
  • Nestátní neziskové organizace:
  • občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
  • nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území regionu soudržnosti Střední Morava s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu – Rožnovsko, které je dáno správním územím obcí Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vidče, Vigantice, Valašská Bystřice, Hutisko – Solanec.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 12,4 mil. Kč

Typ operace:

-       individuální projekty v rámci IPRÚ.

Soubory ke stažení:

V 41 V311 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Rožnovsko