Výzva 41/2013 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko.

Číslo výzvy: 41/2013

Výzva platí od: 14. březen 2013 v 00:00 do: 30. duben 2013 v 12:00

Oblast podpory: 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-             Hromadná ubytovací zařízení

Budování, rekonstrukce, modernizace, zvyšování standardů kvality ubytovacích zařízení hotelového či obdobného typu včetně doprovodné infrastruktury a služeb (přístupové komunikace, parkoviště, stravování aj.), včetně interiérového vybavení a rozšiřování doprovodných služeb (sport, relax, wellness charakteru) POUZE v kategorii Hotel, Motel, Penzion v kategorii *** a vyšší včetně Garni, s podmínkou povinné certifikace takového zařízení v uvedených kategoriích.

Zařízení bude následně certifikováno dle „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky pro období let 2013-2015“, vytvořené ve spolupráci AHR ČR (Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.),UNIHOST (Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách) Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území.

V případě projektů zaměřených na ubytovací kapacity musí dojít ke zvýšení kvality poskytovaných služeb u stávajících zařízení.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projektové žádosti podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova.

Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRÚ Šumpersko.

Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost.

Žadatelé musí mít majetek (movitý i nemovitý), do kterého bude dotace z ROP Střední Morava směřovat, ve svém vlastnictví a současně ve své účetní evidenci.

V této souvislosti je umožněno, aby žadatel/příjemce investoval do movitého či nemovitého majetku na pozemcích, které nemusí být ve vlastnictví žadatele/příjemce, ale žadatel/příjemce má k těmto pozemkům sjednán dlouhodobý pronájem po referenční dobu, na kterou je zpracována Finanční a ekonomická analýza projektu (délka referenční doby je stanovena v Metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu).

Pokud nebude možné stanovit pronájem v délce referenční doby, musí být pronájem sjednán minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Vzhledem k tomu, že finanční návratnost projektu je plánována na dobu delší, zpracuje žadatel/příjemce analýzu rizik a popis opatření pro jejich minimalizaci v souvislosti se zajištěním pronájmu projektu po ukončení doby udržitelnosti. Tyto informace doloží žadatel v rámci etapy 2 administrace – dopracování projektu.

Současně platí, že žadatel/příjemce není oprávněn investovat finanční prostředky v rámci projektu, spolufinancovaného z ROP Střední Morava, do movitého či nemovitého majetku, který není v jeho vlastnictví a účetní evidenci.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991
Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona) současně za splnění podmínky, že nebudou mít právní formu akciové společnosti s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele (vč. zanedbatelného podílu těchto akcií).

-       Podporováni budou podnikatelé s doloženým dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel podnikatelé bez omezení (podmínka se týká místa realizace projektu).

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Území regionu soudržnosti Střední Morava s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu – Šumpersko, které je dáno správním územím obcí Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, Vernířovice, Petrov nad Desnou, Sobotín, Velké Losiny a Loučná nad Desnou.

Maximální délka trvání projektu:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 30. 6. 2015.

 Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 15  mil. Kč

Typ operace:

-       individuální projekty v rámci IPRÚ.

Soubory ke stažení:

V 41 V331 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3 1 - IPRÚ Šumpersko