Výzva 41/2013 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc – Městské parky

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc – Městské parky.

Číslo výzvy: 41/2013

Výzva platí od: 14. březen 2013 v 00:00 do: 30. duben 2013 v 12:00

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

V rámci opatření „Revitalizace veřejných prostranství“ je tato výzva zaměřena na níže uvedené aktivity:

-         Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity

Aktivita je zaměřena na rekonstrukce nemovitých kulturních památek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti pro volnočasové aktivity, a tím naplnění cíle zvýšení kvality života a větší atraktivity regionálního centra.

Ve vymezené zóně se nalézají nemovité kulturní památky ve značně zdevastovaném stavu, který může být i ohrožením bezpečnosti a zdraví pro návštěvníky parků. Rekonstrukcí těchto objektů dojde k jejich záchraně a možnému využití pro nejrůznější volnočasové aktivity.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projekty, které se týkají objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na obyvatele města Olomouce, kterým aktivita přinese zlepšení kvality života zvýšením atraktivity revitalizovaného území.

Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Městské parky.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Statutární město Olomouc (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a dalších zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Území Statutárního města Olomouc 

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

-       „Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 11,1 mil. Kč.

Typ operace:

-        individuální projekty v rámci IPRM.

Soubory ke stažení:

V 41 V21 IPRM Městské parky