Výzva 34/2012 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - IPRÚ Rožnovsko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko.

Číslo výzvy: 34/2012

Výzva platí od: 4. červenec 2012 v 12:00 do: 6. září 2012 v 12:00

Oblast podpory: 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

Rekonstrukce/výstavba objektů a turistických atraktivit v existujících areálech a zařízeních, případně v místech vhodného využití přírodních podmínek, poskytující služby jak sportovního, tak i nesportovního typu pro cestovní ruch

Aktivita je zaměřena na dobudování nabídky služeb cestovního ruchu rozšiřujících nabídku sportovního i nesportovního vyžití návštěvníků v mikroregionu a to jak exteriérového, tak interiérového typu.

V rámci aktivity půjde o investiční projekty, které vhodným způsobem vybudují, doplní nebo rozšíří infrastrukturu pro zimní a letní sportovní aktivity.

  • Dobudování stávajících atraktivit cestovního ruchu exteriérového i interiérového typu v daném území, které rozšíří nabídku sportovního i nesportovního vyžití návštěvníků.
  • Dobudování a modernizace sjezdových a běžeckých areálů pro zimní sporty a investice do multifunkčnosti těchto areálů s důrazem na využití mimo zimní sezonu. Doplňkově bude umožněno pořízení související technologie, jako jsou rolby, zasněžovací děla, stroje na úpravu běžeckých tras, vozítka pro sjezd po vymezených drahách apod.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty předkládané v rámci těchto aktivit musí prokázat dopad na cestovní ruch a vliv
na zvýšení počtu návštěvníků území.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projektové žádosti podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova.

Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRÚ Rožnovsko - aktualizace.

Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost.

Žadatelé musí mít majetek (movitý i nemovitý), do kterého bude dotace z ROP Střední Morava směřovat, ve svém vlastnictví a současně ve své účetní evidenci.

V této souvislosti je umožněno, aby žadatel/příjemce investoval do movitého či nemovitého majetku na pozemcích, které nemusí být ve vlastnictví žadatele/příjemce, ale žadatel/příjemce má k těmto pozemkům sjednán dlouhodobý pronájem po referenční dobu, na kterou je zpracována Finanční a ekonomická analýza projektu (délka referenční doby je stanovena v Metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu).

Pokud nebude možné stanovit pronájem v délce referenční doby, musí být pronájem sjednán minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Vzhledem k tomu, že finanční návratnost projektu je plánována na dobu delší, zpracuje žadatel/příjemce analýzu rizik a popis opatření pro jejich minimalizaci v souvislosti se zajištěním pronájmu projektu po ukončení doby udržitelnosti. Tyto informace doloží žadatel v rámci etapy 2 administrace – dopracování projektu.

Současně platí, že žadatel/příjemce není oprávněn investovat finanční prostředky v rámci projektu, spolufinancovaného z ROP Střední Morava, do movitého či nemovitého majetku, který není v jeho vlastnictví a účetní evidenci.

Oprávnění žadatelé:

-       podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991
Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona).

Podporováni budou podnikatelé s doloženým dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel podnikatelé bez omezení (podmínka se týká místa realizace projektu).

Podporováni nebudou podnikající subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území regionu soudržnosti Střední Morava s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu – Rožnovsko, které je dáno správním územím obcí Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vidče, Vigantice, Valašská Bystřice, Hutisko - Solanec.

Maximální délka trvání projektu:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace dle jednotlivých aktivit:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 16 mil. Kč.

Typ operace:

- individuální projekty v rámci IPRÚ.

Soubory ke stažení:

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - IPRÚ Rožnovsko