Výzva 32/2012 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4 Technická pomoc, oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Číslo výzvy: 32/2012

Výzva platí od: 9. květen 2012 v 00:00 do: 11. červen 2012 v 12:00

Oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-        Pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů se zaměřením na:

 • informování o podporovatelných aktivitách, veřejné podpoře, zadávání veřejných zakázek, způsobilých výdajích, finančním řízení,
 • projektový management a to zpracování projektové žádosti, dopracování projektu, příprava Smlouvy o poskytnutí dotace, realizace projektu a zajištění jeho udržitelnosti,
 • výměna a předávání zkušeností a dobrých praktik v regionu vč. doporučení pro další programovací období (např. prezentace úspěšně zrealizovaných projektů…).

-        Vydávání brožur a publikací a dokumentů ve vazbě na programové období 2007-2013

 • brožury a publikace ve vztahu k prioritám programů rozvoje krajů, studijních textů v rámci vzdělávacích akcí, projektovému managementu, metodické a technicko-informační materiály, příklady dobré praxe apod.

-        Propagační aktivity (např. kampaň ve sdělovacích prostředcích, plakáty, letáky atd.)

 • kampaň ve sdělovacích prostředcích, plakáty, letáky, inzerce ke vzdělávacím aktivitám, k činnosti servisních pracovníků, tiskové zprávy a další propagační aktivity ve vztahu k podporovatelným aktivitám této výzvy.

-        Příprava a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů a individuálních projektů

 • řízení realizace integrovaných plánů konverze zóny (podoblast podpory 2.2.6, 2.2.10) a integrovaného rozvoje cestovního ruchu pilotními aktivitami (podoblast podpory 3.1.2),
 • podpora strategického plánování, zejména ve vztahu řešení k brownfields, regionálního inovačního systému či strategie, řízení strategií podpořených z ROP Střední Morava atd.

-        Aktivity navazující na projekty absorpční kapacity z období 2004 - 2006 / Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovní projektů (servisní pracovníci)

 • zpracovávání analýz a studií o výchozím stavu absorpční kapacity, její průběžné sledování a hodnocení, apod.,
 • řešení absorpční kapacity oblastí a podoblastí podpory ROP Střední Morava,
 • podpora činnosti servisních pracovníků pro vybraná území, jejichž činností bude poradenství při přípravě a realizaci projektů.

-        Podpora pilotních akcí zaměřených na využívání experimentů a pilotních aktivit na posílení regionálních inovačních systémů,

-        Řešení urbánní problematiky pomocí nových finančních nástrojů EIB (JESSICA),

-        Příprava kohezní politiky na období 2014+:

 • podpora strategického plánování se zaměřením na nové programové období,
 • příprava území na nové programové období - typ a specifikace aktivit bude upřesněna na základě doporučení, které s ohledem na znalosti zaměření politik po roce 2013 zpracuje ÚRR ve spolupráci s kraji (např. formou zpracování strategií, koncepcí, analýz a vyhledávacích studií, aktualizace programů rozvoje územních obvodů krajů a sektorových strategií či koncepcí),
 • pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů se zaměřením na nové programové období,
 • propagační aktivity ve vazbě na nové programové období,
 • aktivity čerpající ze zkušeností domácích i zahraničních partnerů,
 • zásobník projektů.

Realizaci konkrétních aktivit zaměřených na přípravu kohezní politiky 2014+ musí vždy schválit Řídící a koordinační skupina.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Prováděné činnosti musí jasně vést ke zvýšení informovanosti, získávání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebných pro splnění požadavků vyplývajících z příslušných nařízení nebo z různých aspektů rozvoje regionu a zpracování plánů a projektů.

Všechny subjekty, jejichž aktivity budou financovány z oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu, musejí respektovat princip partnerství napříč všemi realizovanými aktivitami a cílovými skupinami.

Projekty musí respektovat řízení a koordinaci absorpční kapacity regionu v souladu s přílohou č. 1 Výzvy č. 02/2007 k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 4.2.

Koordinace jednotlivých činností souvisejících s přípravou kohezní politiky na období 2014+, včetně jejich financování, bude řešena Řídící a koordinační skupinou, která musí vždy realizaci jednotlivých aktivit schválit.

Oprávnění žadatelé:

­-     kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

­-      organizace zřizované či zakládané kraji podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Celé území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

Datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 100 tis. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 15 mil. Kč.

Typ operace:

-        individuální projekty.

Soubory ke stažení:

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu