Výzva 32/2012 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami - Velehrad

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava specifickou výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami.

Číslo výzvy: 32/2012

Výzva platí od: 9. květen 2012 v 00:00 do: 10. červenec 2012 v 12:00

Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

Budou podpořeny následující projekty, jejichž aktivity jsou komplementární na projekt CZ.1.06/5.1.00/01.05920 s názvem Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, předkladatele Římskokatolická farnost Velehrad:

-        Rekonstrukce duchovně-vzdělávacího centra Stojanov – 1. Etapa.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

ROP Střední Morava bude podporovat úpravu památek, které nejsou v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu. V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projektové žádosti, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova.

Předkladatelé projektových žádostí jako přílohu projektové žádosti musí doložit Smlouvu o partnerství a spolupráci při realizaci projektu, kterou uzavřou s Římskokatolickou farností Velehrad, která je předkladatelem projektu CZ.1.06/5.1.00/01.05920 Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy. V rámci této smlouvy musí být popsána komplementarita aktivit předkládané projektové žádosti na projekt financovaný z IOP
a nástroje pro zajištění vzájemné spolupráce při realizaci projektu.

Oprávnění žadatelé:

-        Arcibiskupství olomoucké, církevní právnická osoba dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území regionu soudržnosti Střední Morava, které je dáno správním územím města Velehrad.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 1,03 mil. Kč

Typ operace:

-        individuální projekty

Soubory ke stažení:

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami - Velehrad