Výzva 32/2012 2.3.1 Fyzická revitalizace území

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území.

Číslo výzvy: 32/2012

Výzva platí od: 9. květen 2012 v 00:00 do: 10. červenec 2012 v 12:00

Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-        Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití

 • komplexní řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů (bez převažující vazby na cestovní ruch) v centrální části obce, vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských,
 • výstavba parkovacích ploch, a to pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.

-        Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně

 • komplexní řešení s cílem revitalizaci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství v centrální části obce včetně veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití a vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských,
 • jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedenou aktivitu.

-        Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova
a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací

 • stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, případně je možná výstavba nových místních a účelových komunikací a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství a vždy v centrální části obce.
 • přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou místních a účelových komunikací, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.
 • stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně značení a úprav pro tělesně postižené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně
  a mobiliáře, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.

-        Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží

 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti v centrální části obce,
 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území centrální části obce pro další využití v oblasti podnikání, rozšíření občanského vybavení či budoucí stavební využití a další využití v oblasti podnikání, je přípustné realizovat pouze formou dlouhodobého pronájmu (tzn. nejméně po dobu udržitelnosti výsledku projektu) subjektům vybraným na základě výběrového řízení za tržních podmínek a současně přímým realizátorům podnikatelského záměru - nikoliv však za účelem dalšího prodeje nebo developerské činnosti. V těchto případech půjde vždy o projekty generující příjmy,
 • odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž (vážně kontaminované lokality), pouze za podmínky, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Podporována bude pouze komplexní revitalizace a komplexní řešení veřejných prostranství v centrální části obce. Za centrální část obce se považuje území s převažující koncentrací služeb a občanské vybavenosti.

Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost. Tato podoblast podpory je zaměřena na rozvoj území obcí s méně než 5 000 obyvateli a s více než
500 obyvateli.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na opravy a údržbu výše zmíněné infrastruktury.

Tato oblast také neřeší stavební úpravy ani výstavbu silnic II. a III. třídy, ani na ně navazujících úseků místních komunikací.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

Oprávnění žadatelé:

-        Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-        Obce s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

-        Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-        Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

-        Nestátní neziskové organizace:

 • občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
  a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

Školské právnické osoby zřizované dle odst. 2 §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území obcí s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 10 mil. Kč.

Typ operace:

individuální projekty

Soubory ke stažení:

2.3.1 Fyzická revitalizace území