Výzva 32/2012 2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty.

Číslo výzvy: 32/2012

Výzva platí od: 9. květen 2012 v 00:00 do: 10. červenec 2012 v 12:00

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-        Pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů

  • zavádění pilotních aktivit v rámci regionálního inovačního systému formou inovačních voucherů zaměřených na posílení spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekt musí být zaměřen na pilotní ověření spolupráce podnikatelských subjektů
s vědeckovýzkumnými institucemi, a to prostřednictvím finančního nástroje inovačních voucherů. Spoluprací se rozumí nákup znalostí/služeb/technologií apod. dodávaných vědeckovýzkumnou institucí podnikatelskému subjektu, přičemž tyto nakoupené služby napomáhají zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatelského subjektu. Vynaložené finanční prostředky podnikatelského subjektu na nákup znalostí, služeb, technologií apod. budou na základě předložení inovačního voucheru částečně refundovány z veřejných zdrojů.

Maximální hodnota inovačního voucheru bude do 200.000 Kč. Hodnota inovačního voucheru bude financována z rozpočtu projektu ve výši 75 %. Zbylých 25 % nákladů hradí podnikatelský subjekt z vlastních zdrojů. Financování inovačního voucheru bude vůči podnikatelským subjektům poskytováno formou veřejné podpory v režimu de minimis.

Součástí projektové žádosti bude doložena studie, která provede v rámci regionu zmapování potenciální poptávky podnikatelských subjektů po spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi.

V projektové žádosti bude popsán způsob výběru vědeckovýzkumných institucí zapojených do projektu.

Administrace inovačních voucherů bude prováděna na základě Smlouvy o administraci inovačních voucherů uzavřené mezi Řídícím orgánem ROP Střední Morava
a předkladatelem projektu/žadatelem.

Administrace inovačních voucherů ve vztahu k podnikatelským subjektům bude prováděna Úřadem Regionální rady, který bude kontaktním místem vůči podnikatelským subjektům (příjemcům inovačního voucheru), a to na základě trojstranné Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru uzavřené mezi předkladatelem projektu, Řídícím orgánem ROP Střední Morava jako administrátorem a podnikatelským subjektem (příjemcem inovačního voucheru).

V případě, že v rámci Řízení k překládání žádostí o inovační voucher bude objem přijatých žádostí o inovační voucher převyšovat vyhlášenou finanční alokaci řízení, může žadatel rozhodnout o pokrytí zbývajících finančních zdrojů formou vícenákladů z vlastních zdrojů kraje, tj. navýšení spolufinancování ze strany žadatele. Žadatel může rovněž v rámci přípravy Metodologie k zaměření a administraci inovačních voucherů zvolit zavedení administrativního postupu, kdy rozhoduje pořadí odevzdání žádosti o inovační voucher.

Oprávnění žadatelé:

-        kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Celé území regionu soudržnosti Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj).

Maximální délka trvání projektu:

Realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy musí být ukončena nejpozději
do 30. 6. 2014.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 5 mil Kč.

Typ operace:

Individuální projekty.

Soubory ke stažení:

2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty