Výzva 32/2012 2.1 Rozvoj regionálních center - Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Zlín „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“.

Číslo výzvy: 32/2012

Výzva platí od: 9. květen 2012 v 00:00 do: 10. červenec 2012 v 12:00

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

V rámci opatření „Rozvoj doprovodné infrastruktury“ je tato výzva zaměřena na níže uvedené aktivity:

-          Revitalizace zeleně a zelených ploch

  • Cílem aktivity je revitalizovat veřejnou, zejména parkovou, zeleň v návaznosti na již vybudovanou infrastrukturu pro kulturu a společenský život.
  • V rámci aktivity dojde k realizaci parkových úprav za účelem zatraktivnění prostředí v okolí nově vybudované infrastruktury ve vymezené zóně IPRM.

-          Přístupové cesty

  • V rámci aktivity dojde k realizaci veřejných prostranství a přístupových cest za účelem zatraktivnění prostředí v okolí nově vybudované infrastruktury ve vymezené zóně IPRM a její kvalitnější zpřístupnění.
  • Cílem aktivity je rovněž odstranění bariér pro pohyb lidí se ztíženou schopností pohybu a orientace, odstranění technických nedostatků v celém prostoru podchodu a přilehlém okolí a celková kultivace a zatraktivnění řešeného území zóny v centru města.
  • Součástí aktivity bude i rozšíření ploch zeleně, která bude nově osazena po odstranění některých nevyhovujících nemovitostí, nacházejících se na řešeném území.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty předkládané v rámci této Výzvy k předkládání projektových žádostí musí prokázat převažující dopad na rozvoj regionálních center ve vazbě na zvyšování kvality života obyvatel města.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Předkládané projektové žádosti, tj. individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín.

Oprávnění žadatelé:

-        Statutární město Zlín (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-        Organizace zřizované nebo zakládané obcemi podle §23 a dalších zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Zóna definovaná v IPRM Statutárního města Zlína „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ na území Statutárního města Zlín  

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

-        ve vztahu k aktivitě 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 61 mil. Kč

-        ve vztahu k aktivitě 1.2.2 Přístupové cesty

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 52,3 mil. Kč

Typ operace:

-       individuální projekty v rámci IPRM.

Soubory ke stažení:

2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín