Výzva 32/2012 2.1 Rozvoj regionálních center - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Číslo výzvy: 32/2012

Výzva platí od: 9. květen 2012 v 00:00 do: 10. červenec 2012 v 12:00

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

V rámci opatření „Regenerace a rozšíření volnočasové infrastruktury“ a opatření „Podpora vzdělávacího potenciálu“ je tato výzva zaměřena na níže uvedené aktivity:

-          Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol

Aktivita řeší rozšíření a modernizaci volnočasové infrastruktury a její zpřístupnění veřejnosti za účelem vytvoření příjemnějšího místa k životu, podnikání i návštěvě. Realizací aktivity bude vytvořena dostupná nabídka sportovního vyžití a nabídka volnočasových aktivit, a to jak pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro neorganizovanou širokou veřejnost. Půjde o modernizaci a obnovu stávajících venkovních sportovišť za účelem rozšíření možností využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel.

Revitalizací ploch a areálů ke sportování a jejich zpřístupnění veřejnosti dojde k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času a ke zlepšení zdraví obyvatel.

-          Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ

Aktivita je zaměřena na vytvoření moderního a funkčního zázemí pro vzdělávací instituce typu základní a mateřská škola.

Jedná se o rozšíření učeben v rámci stávajících základních škol nebo mateřských škol a o vybudování nových prostor vzdělávacích institucí doplněných o moderní vyučovací techniku, která umožní výuku nových netradičních předmětů, rozšíří možnosti výuky tělesné výchovy, případně mohou vzniknout i nové prostory s moderním vybavením pro výuku osob v rámci celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Oprávnění žadatelé:

-        Statutární město Olomouc (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-        Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a dalších zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území Statutárního města Olomouc

 

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

-        „Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 12  mil. Kč.

-        „Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 13 mil. Kč.

Typ operace:

-       individuální projekty v rámci IPRM.

Soubory ke stažení:

2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc