Výzva 31/2012 1.1.1 Silnice II. a III. třídy - dodatečné prostředky

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, podoblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy.

Číslo výzvy: 31/2012

Výzva platí od: 27. březen 2012 v 00:00 do: 30. květen 2012 v 12:00

Oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

–     Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy s návazností na síť TEN-T a/nebo na silnice vyšší třídy a ve vazbě na ně i napojení místních a účelových komunikací

  • jedná se především o výstavbu nových úseků, modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny a rozšiřování stávajících souvislých úseků silnic II. a III. tříd,
  • pouze ve vazbě na upravené úseky II. a III. tříd je možné modernizovat, budovat
    či stavebně upravovat i úseky napojení na místní a účelové komunikace za účelem zajištění dostupnosti center či napojení na hlavní silniční tahy (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy).

–     Obchvaty měst a vesnic, které sníží negativní vliv dopravy na obyvatele
a odkloní dopravu mimo centra měst

  • jedná se především o výstavbu, modernizaci, stavební úpravy, výstavbu kruhových objezdů, mimoúrovňových křižovatek, podchodů a nadchodů na silnicích II. a III. třídy.

–     Regionální silnice II. a III. třídy zlepšující situaci na přetížených silnicích

  • jedná se především o modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny
    a rozšiřování stávajících, případně i nových opatření snižujících dopady silničního provozu na životní prostředí obyvatel (protihlukové stěny, protiprašná opatření).

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Dodatečné finanční prostředky musí být použity v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje, aktualizovanou projektem „Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje – výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji v letech 2010 až 2012“
a Generelu dopravy na území Zlínského kraje. Na základě realizace projektů zahrnutých v těchto strategických dokumentech dojde k urychlení modernizace silniční sítě v regionu.

Žadatelé musí na základě Koncepce rozvoje silniční sítě nebo Generelu dopravy předložit, jaké je zatížení předložené silnice II. nebo III. třídy ve vazbě na její kapacitní výkonnost.

Investice do silnic II. a III. třídy musí mít významné socio-ekonomické přínosy pro region. Rekonstrukce významných dopravních uzlů přinese zlepšení dopravní obslužnosti území
v návaznosti na silnice I. třídy a napojení do sousedních regionů. Odstraněním závad na komunikacích se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy. Dojde k úsporám času účastníků silničního provozu a nákladů správců komunikací. V neposlední řadě dojde ke zlepšení podmínek pro ekonomický rozvoj regionu i mimo něj.

Stavební úprava místních komunikací bude přípustná pouze v případech vyvolané investice vzniklé realizací podporovatelných aktivit.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

Oprávnění žadatelé:

-        Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů,

-        Organizace zřizované nebo zakládané kraji podle §23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Celé území regionu soudržnosti Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj).

Maximální délka trvání projektu:

Datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 5 mil. Kč

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 134 mil. Kč.

Typ operace:

-        individuální projekty

Soubory ke stažení:

1.1.1 Silnice II. a III. třídy - dodatečné prostředky