Výzva 31/2012 1.1.1 Silnice II. a III. třídy

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, podoblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy.

Číslo výzvy: 31/2012

Výzva platí od: 27. březen 2012 v 00:00 do: 30. květen 2012 v 12:00

Oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

–     Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů)

 • jedná se především o výstavbu nových úseků, modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny a rozšiřování stávajících souvislých úseků silnic II. a III. tříd,
 • pouze ve vazbě na upravené úseky II. a III. tříd je možné modernizovat, budovat
  či stavebně upravovat i úseky napojení na místní a účelové komunikace za účelem zajištění dostupnosti center či napojení na hlavní silniční tahy (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy).

–     Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace

 • jedná se především o modernizaci, stavební úpravy, výstavbu kruhových objezdů, mimoúrovňových křižovatek, podchodů a nadchodů,
 • odstraňování bodových závad – odstraňování a úprava nebezpečných úseků (zejm. mostů, zúžených profilů komunikací, nepřehledných zatáček, nepřehledných křižovatek),
 • odstraňování nehodových a problémových míst budováním dopravně-inženýrských prvků směřujících ke snížení počtu dopravních nehod (zejm. stavební úpravy komunikace za účelem zklidnění dopravy ve městě a obci, stavební úpravy vjezdu do města a obce, rozdělení přechodu na 2 části doplněním ostrůvku a jeho osvětlením, oddělování cyklistické dopravy a pěších, úpravy nepřehledných železničních přejezdů, zpomalovací retardéry, atd.),
 • odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to
  i úseky napojení na místní a účelové komunikace,
 • budování systémů včasného varování před náledím na mostních objektech pomocí informací na panelech a navigace pomocí proměnných dopravních značek, a to na silnicích II. a III. třídy.

–     Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel

 • jedná se především o modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny
  a rozšiřování stávajících, případně i nových opatření snižujících dopady silničního provozu na životní prostředí obyvatel (obchvaty sídel, protihlukové stěny, protiprašná opatření).

–     Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikacích) na ekosystémy

 • jedná se především o výstavbu, modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny a rozšiřování stávajících opatření snižujících dopady silničního provozu
  na ekosystémy, případně je možná i výstavba takových opatření.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Stavební úprava místních komunikací bude přípustná pouze v případech vyvolané investice vzniklé realizací podporovatelných aktivit.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

Pouze ve vazbě na upravené úseky II. a III. tříd je možné modernizovat, budovat či stavebně upravovat i úseky místních a účelových komunikací za účelem zajištění dostupnosti center
a napojení na hlavní silniční tahy (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy).

Oprávnění žadatelé:

-        Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů,

-        Organizace zřizované nebo zakládané kraji podle §23 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Celé území regionu soudržnosti Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj).

Maximální délka trvání projektu:

Datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 5 mil. Kč

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 50 mil. Kč.

Typ operace:

-        individuální projekty

Soubory ke stažení:

1.1.1 Silnice II. a III. třídy