Výzva 30/2012 2.1 Rozvoj regionálních center - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Číslo výzvy: 30/2012

Výzva platí od: 7. únor 2012 v 00:00 do: 7. březen 2012 v 12:00

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

V rámci opatření „Regenerace a rozšíření volnočasové infrastruktury“ je tato výzva zaměřena na níže uvedené aktivity:

-       Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity

  • Aktivita řeší rozšíření, zkvalitnění a modernizaci volnočasové infrastruktury, zejména revitalizací zastaralých sportovních areálů a prostranství. Rekonstrukcí a novou výstavbou dojde ke zlepšení a rozšíření možností k trávení volného času obyvatel i návštěvníků města v oblasti nejen sportovní, ale i různých společenských a kulturních akcí.
  • Dojde také k významné estetické úpravě areálu v centru města, což zvýší jeho atraktivitu nejen pro obyvatele, ale i návštěvníky města.
  • Tím dojde rovněž ke zvýšení možnosti aktivního trávení volného času a tím k významné prevenci sociálně patologických jevů a kriminality zejména u mládeže. Aktivita podpoří uplatňování zdravého životního stylu i umožní cíleně zlepšit přitažlivost a životní prostředí města.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně. Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

Oprávnění žadatelé:

-        Statutární město Olomouc (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-        Organizace zřizované nebo zakládané obcemi podle §23 a dalších zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území Statutárního města Olomouc

Maximální délka trvání projektu:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 31. 12. 2013.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 14 mil. Kč

Typ operace:

-       individuální projekty v rámci IPRM.

Soubory ke stažení:

2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.pdf