Výzva 22/2011 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektů naplňující schválený Koncept „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“ v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny.

Číslo výzvy: 22/2011

Výzva platí od: 7. únor 2011 v 00:00 do: 9. březen 2011 v 12:00

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Strategie pro dosažení cílů:

Pozornost bude zaměřena na revitalizaci a zvýšení atraktivnosti měst nad 5 000 obyvatel pro práci a investice a na zvyšování kvality života ve městech.

Atraktivnost měst a kvalita života bude zvyšována prostřednictvím investic do:

Integrovaného plánu konverze zóny - záměrem je koncentrace finančních zdrojů na komplexní řešení problémů vybrané zóny (vykazuje znaky brownfields), v rámci které bude řešena její revitalizace a změna účelu užívání. Koncentrací zdrojů se rozumí řešení daného území v souladu s cíli strategických dokumentů kraje řešících brownfields.

Výše uvedená strategie pro dosažení cílů je dále podrobně rozpracována v „Konceptu řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“ předloženém Zlínským krajem, reg. č. 2.2./2010/01, který byl schválen usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava č. 199/VRR23/11 ze dne 3. 2. 2011.

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-       Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa

·         jedná se především o demolice a přípravu území, přívod inženýrských sítí, rekonstrukci 14. budovy, rekonstrukci 15. budovy, výstavbu spojovacího traktu, realizaci interiéru a instalaci expozic,

-       Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektů 14. a 15.

·         jedná se především o obnovu komunikací, chodníků a zpevněných ploch, instalaci dopravního znační, realizaci venkovního osvětlení a sadové úpravy.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Předložena může být pouze projektová žádost naplňující cíle a aktivity Konceptu „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“.

Podmínkou financování Konceptu „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“ je předložení a schválení všech projektů vydefinovaných v rámci schváleného Konceptu.

Pokud i jeden individuální projekt naplňující Koncept „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“ nebude v rámci hodnocení schválen, bude Koncept „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“ vyloučen.

 

Oprávnění žadatelé:

-        Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

 

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území města Zlín.

Maximální délka trvání projektu:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 31. 12. 2014.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace alespoň u jednoho individuálního projektu, který je součástí Konceptu je 10 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt, který je součástí Konceptu, je
490 mil. Kč.

Typ operace:

-        individuální projekty naplňující schválený Koncept

 

Soubory ke stažení:

2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny - individuální projekt