Výzva 22/2011 1.3 Bezmotorová doprava

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava.

Číslo výzvy: 22/2011

Výzva platí od: 7. únor 2011 v 00:00 do: 8. duben 2011 v 12:00

Oblast podpory: 1.3 Bezmotorová doprava

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

-        Výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu a jejich vzájemné propojení, což znamená:

  • výstavba nové infrastruktury, případně se může jednat i o stavební úpravy či jiné stavební změny a rozšiřování stávající infrastruktury pouze ve vazbě na realizované stezky pro bezmotorovou dopravu,

a to v rámci těchto regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu: Jantarová stezka a Moravská stezka, popř. dalších stezek definovaných v Územní studii rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje

-        Napojení obcí na nejbližší obce s rozšířenou působností formou výstavby stezek pro bezmotorovou dopravu, což znamená:

  • výstavba nové infrastruktury, případně se může jednat i o stavební úpravy či jiné stavební změny a rozšiřování stávající infrastruktury pouze ve vazbě na realizované stezky pro bezmotorovou dopravu,

kde se jedná se o napojení obcí v okruhu do 7 km od nejbližší obce s rozšířenou působností s přímou vazbou na bezpečnost dopravy.

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

 

Jednotlivé projekty musí být realizovány v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a Technickými podmínkami č. 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“ schválenými Ministerstvem dopravy ČR dne 17. 3. 2006.

Doplňkově k výše uvedeným stezkám pro bezmotorovou dopravu lze podpořit i značení, budování drobné infrastruktury, např. odpočívadel, stojanů na kola, přístřešků, atd. Tyto výdaje mohou dosáhnout maximálně 10% hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

Aktivity související s bezpečností dopravy či eliminaci pohybu cyklistů na frekventovaných komunikacích mohou být realizovány pouze jako součást projektu na výstavbu regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu či jako součást projektu na napojení obcí na nejbližší obce s rozšířenou působností formou výstavby stezek pro bezmotorovou dopravu.

V rámci cyklostezky může být podpořena i kombinace projektu s jiným typem bezmotorové dopravy.

V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Integrovaného operačního programu ČR v rámci oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

 

Oprávnění žadatelé:

 

-        kraje podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů

-        dobrovolné svazky obcí podle §46 a dalších zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

-        obce podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

-        organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

-        podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (§2 odst.2, písm. a) až c) zákona)

 

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Územní obvod Olomouckého kraje

Maximální délka trvání projektu:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 31. 12. 2014.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč a na jeden integrovaný projekt 15 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 15 mil. Kč.

Maximální limit výše dotace na integrovaný projekt není stanoven.

Typ operace:

-        individuální projekty,

-        integrované projekty.

 

Soubory ke stažení:

1.3 Bezmotorová doprava