Vydána specifikace pojmu Publicita a propagace

Úřad Regionální rady vydal metodické oznámení pro vymezení pojmů publicita a propagace u projektů financovaných z ROP Střední Morava.

Každý projekt financovaný z ROP Střední Morava musí být zřetelně označen všemi prvky publicity tak, jak je uvedeno v metodickém pokynu Publicita. Všem příjemcům dotace z ROPu proto doporučujeme, aby již po schválení projektu Výborem Regionální rady na dokumentech používali povinné prvky publicity (zadávací dokumentace na služby a stavební práce, smlouvy, objednávky, apod.).

Dokument ke stažení

V případě nejasností doporučujeme kontaktovat referenta pro komunikaci a publicitu programu:

Mgr. Renata Škrobálková
587 333 315, 739 002 410,
renata.skrobalkova@rr-strednimorava_cz