Výbor schválil nové postupy k provádění finančních oprav u projektů ROP

web_kontroly.jpg Výbor Regionální rady na svém jednání schválil aktualizaci postupů vztahujících se k provádění finančních oprav u projektů financovaných z ROP Střední Morava. Podle nově přijatého dokumentu se budou odvody a korekce oproti dosavadnímu stavu načítat. Dokument tak reaguje na požadavky Ministerstva financí ČR.

Zpracovaný dokument vychází z požadavků stanovených v závazných metodikách a to z Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, účinné od 1. 7. 2012 a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013, účinných od 1. 7. 2012.

Nově přijatý dokument je účinný ode dne následujícího po jeho vydání a schválení ve Výboru Regionální rady, resp. po 19.9.2012.

Dokument zároveň popisuje případy, kdy dojde na základě provedené kontroly projektu, ke zjištění porušení pravidel ROP Střední Morava a obsahuje výši finančních oprav ve vztahu k uplatnění:

-         finančních korekcí – tj. před proplacením dotace;

-         odvodu (případně sníženého odvodu) za porušení rozpočtové kázně – tj. po proplacení dotace. Finanční dopad na příjemce jde v případě udělení odvodu (nikoli však sníženého) zmírnit institutem prominutí (částečné prominutí) odvodu a to pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných a dále stanovených tímto dokumentem.

 

Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava