Ve druhé výzvě bylo přijato celkem 128 projektů

Celkem 128 projektů bylo Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava přijato do uzávěrky příjmu žádostí z výzvy č. 02/2007 v pátek 29. února 2008.

Nejvíce projektů bylo předloženo v podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území (prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova). Žadateli v této oblasti byli zejména města a obce s počtem od 500 do 5000 obyvatel. Z toho důvodu zde byl největší přetlak žádostí a to celkem 69. O polovinu méně projektů úřad přijal v rámci podoblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava. Ve většině případů se jedná o výstavbu cyklostezek na území regionu soudržnosti Střední Morava. Nejméně projektů, celkem 25, bylo přijato v podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území (prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst).

V této chvíli probíhá kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektů, na základě kterého mohou být žadatelé dodatečně vyzváni k odstranění nedostatků. Až posléze pracovníci oddělení řízení projektů projekt začínají hodnotit, čili bodovat.