Úřad Regionální rady upravil metodiku k zadávání veřejných zakázek

03_web01.jpg Regionální rada Střední Morava vydala s platností od 5. 1. 2015 metodické oznámení, kterým zpřesňuje nastavený administrativní postup uvedený v metodickém pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013. Úřad odpovědný za rozdělování dotací v Olomouckém a Zlínském kraji tak reaguje na pochybení příjemců odhalená v rámci provedených auditů.

ROP Střední Morava přistoupil k úpravě metodického pokynu na základě auditních kontrol, které u několika projektů odhalily nesrovnalosti v zadaných veřejných zakázkách. Konkrétně se jedná o výskyt nepravdivých referencí, na základě kterých vítězní uchazeči realizovali zakázky. Výsledkem kontrol je rovněž požadavek na uplatnění finančních korekcí ve výši 25% - 100% z poskytnuté dotace. Finanční dopad na jednotlivé příjemce bude v řádu milionů až desítek milionů korun.  

Zadavatel veřejné zakázky si sám stanovuje podmínky, které musí zájemci o zhotovení zakázky splnit. Důvody, které ho k nim vedou, si dovede sám nejlépe vyhodnotit a poté i u vítězného dodavatele sám ověřit. Zodpovědnost za případná pochybení a z nich vyplývající následné finanční postihy nese zadavatel. Finanční důsledky se ale dotýkají i poskytovatele dotace. Díky těmto zjištěním přijde program, a tím i příjemci, o desítky až stovky milionů korun. Chyby, které se staly, tedy mají nemalé finanční dopady v roce 2015.

Po vyhodnocení situace a zvážení možností, jak situaci nejefektivněji řešit, bylo vydáno oznámení, jehož úplné znění včetně vymezení jeho platnosti a závaznosti je zveřejněno na webových stránkách Úřadu Regionální rady Střední Morava (http://www.rr-strednimorava.cz/pro-prijemce/metodicka-oznameni).

Důsledkem upravené metodiky je zvýšení administrativní zátěže. Nově má zadavatel zakázky prověřit správnost doložených referencí u vítězné nabídky, a to nejpozději před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, a potvrdit ji formou čestného prohlášení. Vzhledem k tomu, že šlo o tři případy v jediném roce, muselo následovat přijetí opatření. Finanční ztráty jsou nemalé. Příčinami může být záměr nebo nedbalost. Obojímu je ale nutné předcházet.