Úprava dokumentace u veřejných zakázek

v__hy.jpg Ve vztahu k aktualizaci postupů u veřejných zakázek, byl v dokumentaci ke všem vyhlášeným výzvám z ROP Střední Morava doplněn metodický pokyn Veřejné zakázky o aktuální verzi.

Žadatelé i příjemci dotace zaznamenají změnu v dokumentaci k výzvám tak, že u každé výzvy bude uvedena stará verze metodického pokynu s označením platnosti a u ní bude vždy zveřejněna verze aktuální.

 

Vyjádření odboru metodiky a monitoringu:

"Dne 16. 7. 2010 byla na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Moravu provedena výměna Metodického pokynu Zadávání zakázek u výzev č. 1 – 12 (dále jen „MP ZZ“), a to z důvodu, že zde byly zveřejněny verze, které byly platné v době vyhlášení výzvy.  Od 1. 4. 2009 vešel v platnost MP ZZ verze č. 7.0., o čemž byli písemně všichni příjemci písemně informováni.  Vzhledem k tomu, že podle původních verzí metodických pokynů žádná výběrová řízení již neprobíhají, došlo k nahrazení původních verzí MP ZZ na platnou verzi MP ZZ 7.0."