Ukončení předkládání žádosti v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko pro období 2004 - 2006 na české straně

Společný technický sekretariát a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán programu informují o ukončení předkládání žádostí o spolufinancování projektů v rámci "Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko pro období 2004-2006" na české straně, z důvodu rozdělení všech finančních prostředků pro roky 2004-2006.

Pozn.: Toto sdělení se netýká tzv. Fondu mikroprojektů, který v jednotlivých euroregionech pokračuje do vyčerpání jim určené alokace.

Na Iniciativu INTERREG IIIA naváže v dalším programovém období 2007-2013 samostatný Cíl 3 "Evropská územní spolupráce", jehož prostřednictvím bude možno dále rozvíjet přeshraniční partnerství a spolupráci v rámci projektů.

Průběžné informace budou dále zveřejňovány na: www.strukturalni-fondy.cz cz a www.interreg3a.cz