Třetí kolo výzvy ve SROP

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava vyhlašuje k 1. únoru 2005 třetí kolo příjmu žádostí v rámci Společného regionálního operačního programu. V rámci podopatření 2.1.1 bude podpora určena na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy. Veřejné subjekty, jimi zřizované organizace a nestátní neziskové organizace mohou podávat projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v podopatření 4.2.2

Žádosti je možné předkládat osobně na příslušném Sekretariátu Regionální rady. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 31. března 2005 ve 12:00 hod. Texty výzev jsou uvedeny zde. Příručka pro žadatele a její přílohy jsou uvedeny zde.