Stanovisko MŽP k návrhu koncepce ROP NUTS II Střední Morava

Koncepce "Regionální operační program regionu NUTS II Střední Morava" byla podrobena posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě návrhu koncepce, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, zpracovaného vyhodnocení a výsledků veřejného projednání vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky souhlasné stanovisko:

"Realizace koncepce "Regionální operační program NUTS II Střední Morava" nebude mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti za dodržení podmínek souhlasného stanoviska."

Dokument ke stažení

 

S celým průběhem zjišťovacího řízení, přesným zněním souhlasného stanoviska a jeho podmínkami se můžete seznámit ve Stanovisku MŽP ČR k ROP NUTS II Střední Morava.