ROP Střední Morava stručně

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava) je definován třemi hlavními tematickými prioritními osami. Těmi jsou doprava, integrovaný rozvoj a obnova regionu a cestovní ruch. Celková alokace ERDF (European Regional Development Fund) v letech 2007 až 2013 je 657 mil. €.

 

DOPRAVA

Alokace ERDF: 240 mil. €

Zajištění kvalitní a bezpečné dopravní infrastruktury ve městech i na vesnicích regionu soudržnosti Střední Morava je cílem této prioritní osy.  

Podporovány jsou projekty zaměřené na zvýšení kvality dopravy uvnitř regionu (silnic II. a III. třídy) a jejich napojení na nadregionální dopravní sítě. Další oblastí jsou projekty s důrazem na kvalitu a modernizaci vozového parku, integraci jednotlivých druhů dopravy, anebo investicemi do přestupních terminálů. Velký zájem je i o projekty zdůrazňující bezmotorovou dopravu. Výstavba cyklostezek významně podtrhuje ráz celého území regionu Střední Moravy.

 

 

INTEGROVANÝ ROZVOJ A OBNOVA REGIONU

Alokace ERDF: 268 mil. €

Zlepšení kvality života v regionu, zvýšení atraktivity měst Olomouc a Zlín, vč. dalších měst a obcí regionu, zajištění kvalitních a dostupných služeb. Nedílnou součástí je i podpora dobrých podmínek pro podnikání

V této části jsou podporovány projekty zaměřené na zvýšení atraktivity a kvality života v regionálních centrech, ve městech a na venkově. Součástí aktivit jsou například i projekty zaměřené na sociální, vzdělávací a zdravotní infrastrukturu. Patří sem i projekty infrastruktury pro volný čas a sportovní vyžití a pro fyzickou revitalizaci území.

 

CESTOVNÍ RUCH

Alokace ERDF: 127 mil. €

Zatraktivnění regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu prostřednictvím rozvoje infrastruktury, služeb a propagace je cílem prioritní osy cestovní ruch.

Pro projekty předložené v této oblasti je důležité vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu s tím, že specifická pozornost je věnována území s vyšší dynamikou a potenciálem pro celoroční využití.  V rámci této prioritní osy mají příležitost k rozvoji nejen veřejnoprávní subjekty, ale i soukromí podnikatelé, pro které je rozvoj cestovního ruchu s regionu nejen ziskem, ale i výzvou do budoucnosti. Z toho důvodu je i velká část této podpory věnována rozvoji marketingu, propagace a řízení cestovního ruchu v regionu.

 

TECHNICKÁ POMOC

Alokace ERDF: 22 mil. €

Zajištění dostatečné administrativní kapacity, efektivního řízení a implementace, informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení programu, posílení vnitřní absorpční kapacity.

Projekty předložené v této prioritní ose slouží na podporu činnosti řídicího orgánu ROP Střední Morava a dále pro zvýšení absorpční kapacity regionu, čili schopnosti předkládat dostatek kvalitních rozvojových projektů.