ROP Střední Morava vyhlašuje druhé kolo výzev

Dne 17. prosince 2007 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila druhé kolo výzev k předkládání projektů z Regionálního operačního programu Střední Morava. Vyhlášené výzvy směřují do pěti oblastí bezmotorové dopravy, fyzické revitalizace ve městech a na venkově, rozvoje cestovního ruchu a absorpční kapacity na území Zlínského a Olomouckého kraje.

V oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava patří mezi podporované aktivity zejména výstavba regionálně významných stezek na území obou krajů. Za regionálně významné stezky jsou považovány např. Jantarová stezka, Moravská stezka, cyklotrasa Jeseník – Břeclav, cyklotrasa Jeseník – Znojmo, cyklostezka podél Baťova kanálu, cyklostezka Bečva, navazující části cyklostezek Otrokovice – Vizovice a Kunovice – Uherský Brod – Luhačovice a ostatní stezky určené pro bezmotorovou dopravu. Termín pro předložení projektů je 28. února 2008 pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a podnikatelské subjekty.

Pro zvýšení atraktivity měst a venkova byly vyhlášeny výzvy z oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst a z oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova a to v podoblastech podpory Fyzická revitalizace území. Rozumí se tím zejména obnova a výstavba infrastruktury a místních komunikací ve vazbě na občanskou vybavenost a veřejná prostranství, odstranění nevyužívaných staveb a ekologických zátěží, obnovu a stavební úpravy, efektivní využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch. Cílem je komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských. Oprávněnými žadateli o podporu jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace. Uzávěrka pro předložení projektových žádostí je u obou podoblastí podpory stanovaná na konec února příštího roku.

Pro oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu s datem uzávěrky přijímání žádostí 31. března 2007 budou přijímány pouze integrované plány rozvoje území, do kterých budou zahrnuty aktivity týkající se rozvoje a obnovy infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství, výstavnictví, obnovy sportovních areálů s využitím pro cestovní ruch, vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek. V této výzvě budou podporovány i stavební úpravy kulturních a technických památek s vazbou na cestovní ruch. ROP Střední Morava však bude podporovat úpravy památek, které nejsou v seznamu památek a podporovaných aktivit z Integrovaného operačního programu. Integrované plány rozvoje území mohou předkládat kraje, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob a statutární město Olomouc. Výzva na předkládání individuálních projektů naplňujících integrovaný plán rozvoje území bude vyhlášena až po rozhodnutí Výboru Regionální rady, který tento integrovaný plán musí schválit. Výzvu k předkládání individuálních projektů Regionální rada vyhlásí přibližně od února do června příštího roku.

Poslední vyhlášená výzva směřuje do oblasti 4.2, která je zaměřena na podporu aktivit zvyšování absorpční kapacity regionu Střední Morava. Žádosti mohou předkládat kraje, nebo Úřad Regionální rady. Jedná se především o podporu přípravy projektů pro jejich následné předložení do ROP Střední Morava. Důraz je kladen na zvyšování informovanosti a kvalifikace potenciálních příjemců. Tato podpora je zaměřena na pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů, vydávání brožur a publikací, na poradenskou činnost, vytvoření internetových stránek, apod.

Veškeré informace týkající se výzvy a dokumentace k výzvám jsou zveřejněny na www.rr-strednimorava.cz pod odkazem Výzvy a Ke stažení, kde je k dispozici Prováděcí dokument ROP Střední Morava, Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce a všechny metodické pokyny vztahující se k výzvě. Zájemci o podporu z ROP Střední Morava mohou také kontaktovat územní pracoviště ve Zlíně a v Olomouci.