Reakce Regionální rady na článek zveřejněný v MF Dnes 11.5.2011

DSC09907.jpg Podle olomouckého podnikatele a poslankyně Věcí veřejných je rozdělování peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava neprůhledné a plné tajností. Takovou informaci zveřejnila MF Dnes ve středu 11.5.2011 v článku s názvem „Podnikatel žaluje úřad, který rozděluje v Olomouckém kraji miliony z EU.“ Na základě těchto dvou zcela od sebe odlišných stížností se Regionální rada nemůže s tímto tvrzením ztotožnit.  

Neúspěšný žadatel chce informace o jiném úspěšném projektu

Podnikatelem, který podle tiskového prohlášení připravuje žalobu na Regionální radu je Ing. Richard Benýšek, jednatel společnosti Bělecký mlýn s.r.o., která neúspěšně žádala o dotaci na projekt na Prostějovsku s názvem „Dostavba areálu Bělecký mlýn v podoblasti 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby (18. výzva). Mezi sebou soutěžilo 64 projektů, z nichž pouze 20 bylo úspěšných, resp. nejlépe naplnilo podmínky výběrových kritérií a dostačovala na ně finanční alokace. Předmětem zájmu Ing. Benýška jsou projekty, které předložil jiný podnikatel. Jde o projekty vybudování jezdeckého areálu s ubytovací kapacitou na Olomoucku (15. výzva), které byly schváleny pouze v tzv. první etapě pro dopracování. V následujících etapách hodnocení musí doložit ještě řadu podkladů, než bude projekt definitivně schválen k financování a podepsána smlouva o poskytnutí dotace.  V tomto meziobdobí nemá Úřad Regionální rady právo poskytovat detailní informace o předložených podnikatelských záměrech. Ve druhé etapě, kdy projekt pokračuje dále v dopracování, úřad standardně poskytuje informace v souladu s nařízením Evropské komise č. 1828/2006. Toto nařízení stanoví povinnost zveřejnění seznamu příjemců, ve kterém je uveden název projektu a výše přidělené dotace.

Projekty jezdeckého areálu s ubytováním byly podpořeny v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Olomouc (podoblast podpory 3. 3. 1. Podnikatelská infrastruktura a služby, 18.  výzva). Integrovaný plán úřad zpracoval ve spolupráci se  statutárním městem Olomouc v návaznosti na jeho koncepční dokumenty. Projekt Běleckého mlýna byl předložen v podoblasti podpory 3. 3. 2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2, 15. výzva. Každá z uvedených výzev má v rámci podoblasti podpory odlišné zaměření.

V tiskovém prohlášení podnikatel Benýšek napadá lhůty, ve kterých úřad odpovídal na jeho žádosti o informace týkající se projektu jezdeckého areálu. Právním rozkladem, který si nechal úřad zpracovat, je jednoznačně doloženo, že odpovědi byly zaslány v zákonné lhůtě.

Ing. Richard Benýšek komunikoval písemně s úřadem celkem třikrát. Poprvé si podnikatel  vyžádal informace o projektech jezdeckého areálu. Podnikateli byla nabídnuta možnost do projektu nahlédnout po dobu jedné hodiny. Ing. Richard Benýšek délku navržené doby nijak nerozporoval, e-mailem potvrdil datum a dostavil se na úřad. Následně však rozporoval hodinovou lhůtu se zdůvodněním, že podkladů bylo velké množství. V druhé žádosti Ing. Richard Benýšek žádal o zpřístupnění kompletního spisu. Další informace úřad odmítl poskytnout, protože jejich poskytování může být podle zákona č. 106/1999 Sb. omezeno, pokud se vztahují výlučně k vnitřním pokynům. Ve třetím dopise se Ing. Richard Benýšek vyjadřuje k odpovědi, kterou obdržel. Odpověď na tento třetí dopis bude odeslána v pátek 13. května 2011.

 

Špatná zkušenost paní poslankyně Andrýsové

Podle záznamů pracovníků Úřadu Regionální rady se poslankyně Andrýsová přímo účastnila konzultace s  neúspěšným žadatelem. Zmíněnému žadateli byly informace poskytnuty a existuje k tomu i písemná korespondence (s výjimkou informací, které se týkají vnitřních pokynů). A pokud se paní poslankyně vyjadřuje k členům hodnotící komise, musíme potvrdit odpověď předsedy Regionální rady Ing. Martina Tesaříka, že jejich jména nejsou zveřejňována. Jména hodnotitelů jednotlivých projektů nejsou známa ani členům Výboru Regionální rady, ani předsedovi Regionální rady a ani řediteli úřadu. Přidělování hodnotitelů je výhradní kompetencí příslušného vedoucího odboru, který je  zodpovědný za to, že hodnotitelé nebudou nikým ovlivňováni. Paní poslankyně mohla spolu s ostatními poslanci a senátory využít pozvání předsedy Regionální rady Martina Tesaříka na seminář speciálně připravený také na téma systému hodnocení, kontroly a auditu Regionálního operačního programu Střední Morava. Paní poslankyně této příležitosti nevyužila.

Podle MF Dnes již několik uchazečů je nespokojených

Úřad přijal k administraci 1 342 projektů za 22 miliard korun, z toho 675 projektů za 12,6 miliard korun bylo schváleno Výborem Regionální rady k podpoře z Regionálního operačního programu Střední Morava. Z výše uvedené statistiky je zřejmé, že přibližně každý druhý žadatel o dotaci je neúspěšný. Dokumentace pro administraci dotací je velmi obsáhlá, celý systém je velmi podrobně popsán a podléhá auditu. Cílem tohoto administrativního postupu, který je po právu označován jako složitý, je jednoznačně definovat jednotlivé role, zajistit oddělení některých procesů a nastavit systém kontroly. Výsledkem je popis zodpovědnosti jednotlivých osob právě z toho důvodu, aby se předcházelo korupci. Nikdy nerozhoduje jednotlivec. Rozhodování je postaveno na oddělenosti funkcí.  Realizované finanční operace pak rovněž podléhají víceúrovňové kontrole.

Smysl rozdělování peněz prostřednictvím dotací

České republice, která je součástí Evropské unie, byla dána příležitost rozdělit finanční prostředky ze strukturálních fondů do takových oblastí, které nejlépe přispějí k rozvoji regionu, potažmo státu.

Regionální rada spolu se zástupci veřejné správy, podnikatelů, neziskového sektoru se téměř dva roky zabývala tím, jak finanční prostředky určené pro rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje nejlépe investovat. Investiční strategie na cca 18 miliard korun, které byly vyčleněny na rozvoj obou regionů v letech 2007 až 2013, je popsána v tzv. Regionálním operačním programu Střední Morava.

Dále byl připraven systém, který na základě definovaných kritérií vede k tomu, aby byly v regionu realizovány projekty, které v jednotlivých tématech přinesou největší rozvojový efekt. Nastavený model administrace úspěšně prošel systémovým auditem. Výsledkem je 675 podpořených projektů a úsilí stovek lidí, kteří se věnují jejich realizaci a očekávají, že tyto projekty přinesou Střední Moravě užitek.

Vyplývá z povahy dotační politiky, že neúspěšný žadatel bude mít výhrady vůči systému. To ovšem neznamená, že systém je netransparentní.