Poptávka po Inovačních voucherech Zlínského kraje převyšuje možnosti

home.jpg Celkem 51 podaných žádostí o spolupráci mezi podnikateli z regionu a univerzitami. Takový je prozatímní výsledek prvního ročníku projektu nazvaného Inovační vouchery Zlínského kraje, jehož cílem je rozvoj inovačního potenciálu firem prostřednictvím spolupráce s univerzitními odborníky.

Zájem o finanční podporu inovačně zaměřených projektů přitom převyšuje finanční možnosti programu o zhruba 75 procent. Nyní probíhá administrativní kontrola předložených žádostí o inovační voucher, po níž bude provedeno expertní hodnocení. Seznam těch, které získají podporu, bude schválen a zveřejněn v březnu tohoto roku. 

„Inovační vouchery Zlínského kraje jsou velmi efektivním nástrojem podpory podnikání. Navíc projekt posiluje vazby univerzitních pracovišť na podnikatelské prostředí. To se pochopitelně v dlouhodobějším horizontu pozitivně projeví na posilování další spolupráce, z které budou těžit nejenom obě strany, ale také region,“ poznamenal statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš. Pro první ročník Zlínský kraj vyčlenil na inovační vouchery 3,9 milionu korun. Z toho větší část se podařilo získat z unijních prostředků prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.

Firmy podáním žádostí deklarovaly zájem realizovat nové spolupráce se čtyřmi vysokými školami. Nákup konkrétních vědecko-výzkumných služeb od těchto institucí mohou firmy uhradit právě formou inovačních voucherů. Podmínkou je, aby nakoupená služba přispěla k vytvoření nového, či inovovaného produktu s předpokladem posílení pozice firmy na stávajících trzích, či získání nových trhů. Nejvíce chtějí podnikatelé spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně
(31 žádostí) a Vysokým učením technickým (VUT) v Brně (15 žádostí). Jako další v pořadí se umístila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (3 žádosti) a Mendelova Univerzita v Brně (2 žádosti). Pokud jde o konkrétní univerzitní pracoviště, pak vede Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně a jednotlivé ústavy Stavební fakulty VUT v Brně.

Inovační vouchery Zlínského kraje fungují tak, že firma si dohodne čerpání konkrétní služby od vysoké školy. Po úspěšné realizaci ze strany univerzity a úhradě ceny bude její část ve výši maximálně 75 % proplacena. Firmy tak mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 000 až 149 999 korun, který využijí k nákupu
služeb v hodnotě od 80 000 do 199 999 korun. Podobné programy existují rovněž v Jihomoravském či Moravskoslezském kraji.

Více informací na internetových stránkách projektu www.objevtesmer.cz.

 

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela - tisková mluvčí

Krajský úřad Zlínského kraje

577 043 190, 731 555 161