Od dubna platí novela zákona o veřejných zakázkách, pozor na změny

v__hy.jpg Prvním dubnem nabyla účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Změny, které novela obsahuje, se týkají i příjemců dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Úřad Regionální rady čeká na sjednocující stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve vztahu ke strukturálním fondům. Jasno by mělo být v polovině dubna.

Novela mimo jiné snižuje finanční limity pro veřejné zakázky, při jejichž zadávání jsou zadavatelé povinni postupovat v režimu zákona o veřejných zakázkách, a to z 2 mil. Kč u veřejných zakázek na služby a na dodávky na 1 mil. Kč, a z 6 mil. Kč u veřejných zakázek na stavební práce na 3 mil. Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj však dosud nevydalo prováděcí předpisy a neprovedlo aktualizaci Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013, jež by stanovily jasná pravidla pro postup zadavatelů zakázek mimo režim zákona.

 

Doporučený postup zadavatelů zakázek mimo režim zákona, u kterých má být smlouva uzavřena po 1. 4. 2012.

V souvislosti s problematikou postupů zadavatelů zakázek a zakázek mimo režim zákona Ministerstvo pro místní rozvoj ke dni 2. 4. 2012 přijalo následující stanovisko, které by sjednotilo postup zadavatelův rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR:

 

  • Pokud veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona byly prokazatelně zahájeny před 1. 4. 2012, mohou být v tomto režimu i dokončeny. Zadavatelé však musí postupovat v souladu se stávající metodikou ROP Střední Morava.

 

  • Zakázky mimo režim zákona zahájené po 1. 4. 2012 se řídí dosavadní metodikou ROP Střední Morava, resp. Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 (dále též jen „Metodický pokyn“).

 

Zadavatele, na které se zákon o veřejných zakázkách nevztahuje, se tedy i nadále řídí metodikou ROP Střední Morava a limity v této metodice uvedenými. Veřejní zadavatelé a dotovaní zadavatelé se řídí zákonem.

 

V návaznosti na přijatá stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj vydá Úřad Regionální rady ve lhůtě do 12. 4. 2012 Metodické oznámení, kterým blíže stanoví postup zadavatelů veřejných zakázek a zakázek mimo režim zákona.